Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Professionele ontwikkeling en samenwerking

De zorg innoveert en daagt professionals uit om mee te veranderen:

  • Nieuwe evidence-based diagnostische en therapeutische mogelijkheden vragen toepassing.
  • Patiënten nemen een steviger positie in en verlangen opties en gezamenlijke besluitvorming.
  • De zorgorganisatie kenschetst zich steeds meer als zorgnetwerk; samenwerking is daarin cruciaal.
  • Technische innovaties en e-health behoeven een open continue lerende houding.
  • Nieuwe zorgberoepen zetten aan tot herpositionering en nadenken over de eigen rol.
  • De maatschappij vraagt reflectie op de geleverde zorg en de toegevoegde waarde ervan.

Hoe houdt de zorgprofessional zich staande in deze omgeving? De huidige tijd vraagt een continue professionele ontwikkeling gericht op bij- en nascholing, plaatsbepaling en reflectie op het eigen handelen.

De vernieuwde CanMeds 2015 onderscheidt daarbij de volgende domeinen: medische expertise, communicatie, samenwerking, leiderschap, maatschappelijk handelen, kennis en wetenschap en professionaliteit. De competenties binnen deze domeinen staan centraal in het thema.

Het onderzoek richt zich op het eigen maken van deze competenties door de zorgprofessionals. Welke determinanten dragen bij aan het succes? Welke innovatieve ondersteuning kan worden geboden? En hoe staat het met de (kosten)effectiviteit van de professionele ontwikkeling?

Dr. Jozé Braspenning geeft inhoudelijk leiding aan dit thema.