Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Julia Weijers

Richtlijngebruik bij patiënten met een reumatische aandoening

In haar proefschrift evalueert promovenda Julia Weijers haar onderzoek naar de naleving van de implementatie van klinische praktijkrichtlijnen met betrekking tot drie specifieke aspecten van de zorg voor patiënten met een reumatische aandoening: ziekteactiviteit, cardiovasculaire risicofactoren en leefstijlfactoren. De naleving van de klinische praktijkrichtlijnen binnen de reumatologie is de afgelopen jaren verbeterd. Op deelaspecten is deze naleving echter nog niet optimaal, en er bestaat een grote variatie tussen de (inter)nationale reumatologische centra. Er is ruimte voor verbetering in het ziekteactiviteit-gestuurd behandelen, het opsporen en behandelen van cardiovasculaire risicofactoren en in de niet-farmacologische behandelingen, zoals aandacht voor leefstijlfactoren. Na de evaluatie heeft Julia enkele interventiestudies uitgevoerd, die erop gericht waren de bestaande barrières voor de naleving van deze richtlijnen bij zorgverleners en patiënten te verminderen. Deze interventies hadden als doel de samenwerking tussen zorgverleners te bevorderen, de betrokkenheid van de patiënten te vergroten en hen beter te informeren over hoe ze met hun ziekte moeten omgaan.

Op vrijdag 12 november a.s. om 12:30 uur precies verdedigt Julia Weijers, MSc haar proefschrift  ‘Guideline adherence in patients with rheumatic diseases. Management of disease activity, cardiovascular risk and lifestyle factors.’ De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit. Promotors zijn prof. dr. P.L.C.M. van Riel en prof. dr. M.E.J.L. Hulscher. Copromotor is dr. S.A.A. Rongen-van Dartel.

U kunt de promotie bekijken via de Live stream.

< terug naar het overzicht