Aanmelden voor onze nieuwsbrief

IHP Survey 2020 en 2021 | Prestaties van de zorg volgens burgers en patiënten in 11 landen

Jaarlijks neemt Nederland deel aan de International Health Policy (IHP) survey van de Commonwealth Fund. Afwisselend worden burgers, patiënten en huisartsen bevraagd in elf Westerse landen. Dit maakt het mogelijk om de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg af te zetten tegen die van de tien andere deelnemende landen. Onderzoekers van IQ healthcare hebben de resultaten verwerkt in rapporten. 

Er ontstaat zo een gedifferentieerd beeld over het functioneren van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, zoals dat door de onderzochte deelnemers wordt ervaren. Met deze monitoring worden ontwikkelingen door beleid, maar ook andere (externe) factoren, inzichtelijk en zijn internationale vergelijkingen mogelijk.

Voor de survey van 2020 zijn burgers tussen 18 jaar en 64 jaar geïnterviewd op de thema’s. De focus lag op de thema’s participatie - toegankelijkheid - zorgconsumptie - financiële toegankelijkheid en kosten en Functioneren van het zorgstelsel. In 2021 waren dit burgers van 65 jaar en ouder met als thema’s coördinatie en nazorg - Zorgwensen over levenseinde - (financiële) toegankelijkheid  en Coronacrisis en sociale zekerheid.

Ten tijde van de start van de survey in 2020 diende de COVID-19 pandemie zich aan. In de editie van 2020 zijn er enkele vragen aan de survey toegevoegd over het testen, de behandeling en de gevolgen van COVID-19. In 2021 zijn neveneffecten van de coronacrisis als uitgestelde zorg en de effecten op de sociale zekerheid verzameld.

De surveys laten zien dat Nederland op enkele aspecten van zorg zoals betrokkenheid bij beslissingen over gezondheid en behandeling, de sociale zekerheid en de toegankelijkheid van zorg zeer hoog scoort vergeleken met de andere landen. Op de meeste overige aspecten van de IHP survey scoort Nederland gemiddeld tot goed. Net als in voorgaande edities blijft er ruimte voor verbetering. Onder andere op het gebied van leefstijladviezen, coördinatie en nazorg en zorgwensen rondom het levenseinde. Ook nazorg en informatieoverdracht tussen de tweedelijn en eerstelijn is, net als eerdere jaren, een punt van aandacht.

Beide rapportages zijn hieronder beschikbaar:

Rapportage IHP survey 2020

Rapportage IHP survey 2021

< terug naar het overzicht