Rapport Knelpunten en oplossingen in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen

Mirjam Garvelink, Marianne Dees, Sander Ranke, Marieke Perry, Jozé Braspenning

In opdracht van het Zorginstituut Nederland is een inventarisatie uitgevoerd van knelpunten en oplossingen in de zorg voor kwetsbare ouderen. In totaal zijn 125 documenten bestudeerd. Met behulp van alle betrokkenen (ouderen, mantelzorg, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beleidsmakers, onderzoekers) heeft een Denktank en een Panel consensus bereikt over de meest belangrijke knelpunten en zijn de oplossingen geprioriteerd en nader uitgewerkt. Onze conclusie is dat de genoemde oplossingen vaak al onderdeel uitmaken van projecten in de ouderenzorg, maar de implementatie laat te wensen over. Zie rapport.

De oplossingen vragen een actieve inzet van zowel kwetsbare ouderen, hun naasten, de buurt, als de zorgprofessionals. Afspraken zijn m.n. nodig over de organisatie (taken en rollen), de informatie-uitwisseling (o.a. digitaal delen van zorgdossier) en overlegstructuren. Deze afspraken kunnen lokaal verschillen, maar dienen te vallen binnen een transparante wet- en regelgeving.

Nadrukkelijk wordt gezocht naar een invulling van de regierol. Het voorstel is om die te leggen bij een Kernteam, dat bestaat uit de kwetsbare oudere, de huisarts en de POH-ouderenzorg of een wijkverpleegkundige. Afhankelijk van het persoonlijke zorg- en behandelplan participeren (tijdelijk) andere zorgverleners in het Kernteam, dat samenwerkingsafspraken heeft met een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) of een kaderhuisarts ouderengeneeskunde en het wijkteam.

Regionale organisaties kunnen de implementatie ondersteunen o.a. met behulp van deskundigheidsbevordering en informatievoorzieningen. Landelijke koepels van zorgaanbieders worden uitgenodigd de kwaliteitsstandaard te bepalen voor deelname aan een ouderenzorgprogramma; en de eindtermen van de beroepsopleidingen daarop aan te passen. Voor de zorgverzekeraars ligt er de taak om te werken aan een gepaste bekostiging, ook voor de indirecte zorgkosten. Gevraagd wordt om daarbij de wet- en regelgeving rondom de indicatiestelling mee te nemen en deze te versimpelen. Voor deze activiteiten is afstemming nodig tussen patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht