Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Betaalbaarheid en doelmatigheid

Onze gezondheidszorg is zelf patiënt geworden. De toegankelijkheid is (te) goed. De kwaliteit is over het algemeen adequaat, maar er is sprake van aanzienlijke verschillen tussen zorgverleners. Op onderdelen scoren buurlanden beter. De zorgkosten stijgen te snel; het kostenniveau ondergraaft de houdbaarheid op korte en lange termijn. Bij ongewijzigd beleid zal het aandeel van de zorg aan het bruto binnenlands product stijgen van 14% nu naar 18% in 2040, afhankelijk van het gekozen scenario. In het scenario van het Centraal Plan Bureau ,'Betere zorg', wordt zelfs 25% becijferd.

Hiermee is de grens van de solidariteit tussen gezonden en zieken overschreden. De noodzaak van een doelmatiger functionerend zorgsysteem en alternatieve bekostiging is hier mee zeer urgent. Het vraagstuk van de betaalbaarheid is voor de overheid (ministerie VWS) de insteek geweest om een Kennisprogramma te initiëren (2012) dat vanuit een integrale beleidstheorie, toetsbare onderzoeksvragen opstelt en empirische handvaten biedt voor in te zetten institutionele maatregelen en beleidsmatige oplossingen.

Het thema betaalbaarheid en doelmatigheid richt zich bij uitstek op intervenieerbare maatregelen.

Prof. dr. Patrick Jeurissen (VWS, IQ healthcare) geeft inhoudelijk leiding aan dit thema.

'Celsus, Academie voor Betaalbare Zorg'