Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Passende zorg

Leerstoel Passende zorg

Passende zorg is de norm voor de Nederlandse gezondheidszorg. Passende zorg heeft toegevoegde waarde voor de patiënt, komt samen met de patiënt tot stand, wordt op de juiste plek gegeven en gaat uit van de gezondheid van de patiënt.

Uit (inter)nationaal onderzoek en literatuur is bekend dat een aanzienlijk deel van de patiënten geen gepaste zorg krijgt. Sommige patiënten krijgen bewezen niet-effectieve zorg. En van een groot deel van de zorg weten we niet of het effectief is of niet. Door te onderzoeken welke zorg gepast is en welke niet en de gepaste zorg te implementeren en niet-gepaste zorg te deïmplementeren is het mogelijk gezondheidswinst te behalen.

Daarbij is het cruciaal om de patiënt te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden. Zo kan de gezondheidszorg doelmatiger, veiliger en meer patiëntgericht worden. Om deze ambitie te realiseren is een gedrags- en (op onderdelen) systeemverandering nodig van/voor zorgverleners en patiënten. Zij moeten bewust worden van het feit dat niet alle zorg effectief is en dat sommige zorg schadelijk is voor patiënten.

Met de leerstoel Passende zorg beoogt het Radboudumc een innoverende, verbindende en katalyserende rol te spelen bij het bevorderen van passende zorg en het stoppen met niet-gepaste zorg. En daar komen veel onderzoeksvragen bij kijken.

Over het verminderen van niet-gepaste zorg, deïmplementeren, is bijvoorbeeld nog weinig bekend. Welke factoren spelen daarbij een rol en welke strategieën zijn daarbij het meest effectief? Zijn de randvoorwaarden voor succesvolle deïmplementatie van niet-gepaste zorg dezelfde als bij implementatie van passende zorg? Wat is nodig voor duurzame deimplementatie en hoe kunnen deïmplementatie-interventies worden opgeschaald? Deze vragen staan centraal bij de onderzoekers verbonden aan de leerstoel Passende zorg.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  1. Wat zijn succesfactoren voor blijvende vermindering van niet-gepaste zorg of te wel deïmplementatie in de praktijk?
  2. Welke nieuwe methodologie is nodig en bruikbaar om de-implementation science een plek te geven naast implementation science?
  3. Wat zijn randvoorwaarden om succesvolle strategieën om passende zorg te implementeren te verspreiden naar andere zorgaanbieders, ook buiten de medisch specialistische zorg?
  4. Hoeveel niet-gepaste zorg is er in Nederland, welke praktijkvariatie is er en welke kosten gaan daarmee gepaard? Hoe verhouden volume, verschillen en kosten zich ten opzichte van het buitenland?
  5. Hoe kunnen patiënten optimaal betrokken worden bij passende zorg en met name samen beslissen zodat ze zelf ook kunnen bijdragen aan de (de)implementatie van (niet-)gepaste zorg? Welke informatie en kennis is daarvoor nodig?
  6. Wat is het rendement van deïmplementatie? Zijn kostenbesparingen mogelijk en zo ja in welke mate?

 Prof.dr. Tijn Kool geeft inhoudelijk leiding aan dit onderzoek.