Besturing van academisch medische centra in een veranderend zorglandschap

Academisch medische centra (AMC’s) zijn belangrijke spelers in de gezondheidsstelsels in Europa. Toch is er weinig literatuur beschikbaar over de aansturing van deze grote organisaties. IQ healthcare heeft samen met enkele andere onderzoekers een internationaal, vergelijkend onderzoek uitgevoerd hiernaar. Met een vragenlijst werd gekeken naar de bestuursmodellen van 10 Europese landen  (Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Italië, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen en Spanje) en één geassocieerde staat (Israël). De respondenten van de vragenlijst werden gekozen op basis van hun expertise, hun posities en hun bereidheid om deel te nemen. Vooraanstaande deskundigen uit het European Observatory on Health Systems and Policies’ Health Systems and Policy Monitor Network, met een grondige kennis van en inzicht in de organisatie en beleidsprocessen van hun nationale gezondheidszorgstelsels, traden op als leading expert en co-auteur. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat:

  • er op Europees niveau geen gestandaardiseerde definitie van een AMC bestaat. Vooralsnog kunnen als onderscheidende factoren worden genoemd dat patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek zijn ondergebracht in één organisatie, gecombineerd met een relatie met de universiteit;
  • het eigendom van dergelijke instellingen homogeen is en zich beperkt tot publieke of private eigendom zonder winstoogmerk. Er zijn wel significante verschillen ten aanzien van het integratieniveau tussen het ziekenhuis en de universiteit. De meeste deelnemende deskundigen verwachten dat het bestuur van AMC's zal evolueren naar een meer functioneel geïntegreerd model van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs;
  • de voornaamste interne uitdagingen worden gevormd door het onvermogen om in te spelen op veranderingen en de aanhoudende financiële spanning tussen de drie kerntaken;
  • de grootste externe uitdagingen zijn de toekomstbestendige financiering en personeelstekorten.

Vervolgonderzoek naar deze grote organisaties is gerechtvaardigd. Verder verdient het gezien de variëteit aanbeveling dat de Europese beleidsmakers en bestuurders vaker met elkaar in gesprek gaan om zodoende van elkaars best practices te kunnen profiteren.

Lees hier het artikel: Cardinaal E, Dubas-Jakóbczyk K, Behmane D, Bryndová L, Cascini F, Duighuisen H, Davidovitch N, Waitzberg R, Jeurissen P. Governance of academic medical centres in changing healthcare systems: An international comparison. Health Policy. 2022 Apr 26:S0168-8510(22)00091-4. doi: 10.1016/j.healthpol.2022.04.011. Epub ahead of print. PMID: 35490139.