Internationale vergelijking van patiënten met de meeste zorgkosten

In een recente publicatie in het medische toptijdschrift PLOS ONE heeft Marit Tanke samen met enkele collega’s van IQ healthcare en een groep internationale onderzoekers de uitgaven voor de ‘duurste’ en ‘ziekste’ patiënten in beeld gebracht. Naast Nederland, zijn Canada, de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Japan en Spanje onderzocht.

Alle landen richten een groot deel van hun inspanningen juist op deze patiëntengroep. Tegelijkertijd bestaan er tussen de landen aanzienlijke variaties in de concentratie van de uitgaven en de uitgaven per persoon.  Zo wordt in Canada (60%) aanzienlijk meer uitgegeven aan deze ‘duurste’ 5% patiënten dan in Japan (41%).

In het algemeen geldt dat deze ‘hogekostenpatiënten’ vaker vrouw zijn (57%), in de regel aan een behoorlijk aantal aandoeningen lijden (multimorbiditeit) en vaker uit lagere sociaaleconomische klassen komen.

In Nederland valt vooral op dat de gemiddelde leeftijd van deze patiënten erg laag is, 57 jaar. Dit kan wellicht worden verklaard door de grote omvang van de Nederlandse ouderenzorg (dat in dit onderzoek niet is meegenomen), waardoor de curatieve zorg feitelijk ontlast wordt. De mortaliteit ligt in ons land ook relatief laag (6,9%).

Het onderzoek kent een beschrijvend karakter. Nader onderzoek is nodig voor validatie van deze bevindingen op basis van (voor case-mix gecorrigeerde) vergelijkbare uitkomstindicatoren. Dat biedt dan vervolgens goede aanknopingspunten voor het van elkaar leren hoe deze patiëntengroep goede en doelmatige zorg kan krijgen. 

  1. Tanke et. al, A Challenge to all. A primer on inter-country differences of high-need, high cost patients, PLOS ONE, 19 juni 2019.