Verkennen van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging

Steeds meer cliënten met complexe aandoeningen krijgen verpleegkundige zorg in hun thuisomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toedienen van medicijnen via een infuus of uitgebreide wondverzorging. Het toepassen van infectiepreventiemaatregelen is van groot belang om (zorg) infecties te voorkomen. Tot nu toe was niet duidelijk hoe infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging werden toegepast en welke factoren daarop van invloed zijn. Benjamin Wendt (promovendus IQ healthcare) en dr. Anita Huis (senior onderzoeker IQ healthcare) hebben dit in kaart gebracht. Hun artikel verscheen onlangs in het International Journal of Nursing Studies. Dit tijdschrift is het hoogste in ranking binnen de categorie Nursing Studies.

Methode
Van januari t/m september 2019 vond er veldonderzoek plaats in drie wijkverplegingsorganisaties. In totaal zijn 87 unieke zorgsituaties – met 20 zorgverleners bij 80 cliënten – geobserveerd, waarbij specifiek werd gekeken naar de toepassing van infectiepreventiemaatregelen. Daarnaast werden er drie focusgroepen georganiseerd met 17 (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, om te achterhalen welke factoren het toepassen van infectiepreventiemaatregelen belemmeren en/of bevorderen. Tot slot zijn 11 cliënten persoonlijk geïnterviewd over hun ervaringen met infectiepreventie.

Bevindingen
- Het toepassen van basismaatregelen zoals handhygiëne en het juist gebruiken van persoonlijke beschermingsmaatregelen – handschoenen, mondneusmaskers, schorten - kent een grote variatie en is vaak suboptimaal.
- Er wordt intensief gebruik gemaakt van communicatiemiddelen – (smart)telefoons, tablets, laptops - die de verpleegkundige zorg veelvuldig onderbreken én die onregelmatig worden schoongemaakt.

Belemmerende factoren
Het correct toepassen van infectiepreventiemaatregelen in de thuissituatie wordt moeilijk gemaakt door:
- De specifieke context of werkomgeving waar de zorg wordt uitgevoerd: deze is meer autonoom, minder gestructureerd, minder gecontroleerd en minder voorspelbaar dan andere zorgcontexten;
- Tekortschieten van organisatorische ondersteuning bij de implementatie en evaluatie van nieuwe informatie of beleidswijzigingen en fragmentatie, variatie en soms conflicterende informatie m.b.t. richtlijnen en protocollen.

De inzichten uit deze studie kunnen in de toekomst dienen als aangrijpingspunten bij het verbeteren van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging.

Lees hier de volledige publicatie: Wendt, B., Huisman-de Waal, G., Bakker-Jacobs, A., Hautvast, J. L., & Huis, A. (2021). Exploring infection prevention practices in home-based nursing care: a qualitative observational study. International Journal of Nursing Studies, 104130.

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104130