Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Missie en Visie

Missie

Waardevolle zorg voor iedereen

Onze missie is het met kennis en kunde ondersteunen van beleid en praktijk bij het streven naar goede, veilige en verantwoorde gezondheid(szorg).

Visie
Onze stelling is dat de kwaliteit en veiligheid van gezondheid(szorg) echt beter kan. Dit begint met het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde (value) van gezondheidszorg voor alle betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk dat de zorg met geringe baten achterwege wordt gelaten (de-ïmplementatie) en zorginnovaties en evidence based interventies vakkundig worden geïmplementeerd en geëvalueerd.

De wetenschappelijke aanpak van IQ healthcare richt zich radicaal op waardebepaling en -vermeerdering van gezondheidszorg ('value driven healthcare') voor patiënt, zorgverlener, verzekeraar en overheid, waardoor de onnodige kosten afnemen en de houdbaarheid van de gezondheidszorg op systeemniveau verbetert. Waardebepaling hierbij vindt plaats vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven (medisch, economisch, sociologisch, ethisch etc.) en vraagt om een multidisciplinaire aanpak.

IQ healthcare streeft naar waardevolle zorg voor iedereen door:

  • Zichtbaar maken en verklaren van verschillen in kwaliteit, veiligheid, en (onnodige) kosten van zorg
  • Systematisch meten en analyseren van resultaten van gezondheidszorg en uitkomsten van zorg
  • Systematisch implementeren en evalueren van 'good practices en zorginnovaties' en deïmplementeren van 'worse practices'
  • Versterken van de rol en positie van de patiënt en/of burger
  • Versterken van zorgnetwerken rond de patiënt door slimmer organiseren
  • Bijdragen aan kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing.