Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Beweeginterventie tegen functieverliesFunctieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.

Experts

meer

Blog

meer

Schat der gesondheytHet was eeuwenlang gebruikelijk dat men bij ziekte of pijn niet direct naar een arts of chirurgijn ging, maar eerst begon met zelfmedicatie door middel van huismiddeltjes. De behandeling van ziekte was gericht op uitdrijving van bedorven materie en het voorkomen of verhelpen van obstructies in het lichaam. Er was een levendige markt van medische adviesliteratuur, al dan niet samengesteld door artsen. Een van de populairste werken was Schat der gesondheyt van de zeventiende-eeuwse arts Johan van Beverwijck (1594-1647).

Publicaties

meer

Een nieuwe beslishulp voor heupoperaties in patiënten met artroseKlinische criteria voor het uitvoeren van een heupoperatie bij patiënten met heupartrose zijn in de huidige praktijk niet eenduidig. Deze studie heeft geresulteerd in een beslishulp (algoritme) voor het uitvoeren van een heupoperatie in artrosepatiënten. De beslishulp dient ter ondersteuning van de klinische besluitvorming door artsen ten aanzien het indiceren van een heupoperatie. Het algoritme staat niet op zichzelf, maar zal onderdeel uitmaken van het gezamenlijk besluitvormingsgesprek met de patiënt waarin informatie over de voorkeuren van de patiënt en de sociale context meegewogen worden.

Adequaat verpleegkundig oordeel over bezetting is gouden standaard Verpleegkundigen spelen een essentiële rol in het leveren van patiëntenzorg op verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Het inzetten van voldoende verpleegkundig personeel is dan ook van groot belang. Bij het inzetten van verpleegkundig personeel worden beslissingen genomen over onder andere de formatie, de roosters en het toewijzen van flexibele diensten bij pieken en zieken. Dit zijn complexe beslissingen die inzicht vereisen in de daadwerkelijke vraag naar verpleegkundig werk. Daarom zijn ziekenhuizen al sinds de jaren zeventig op zoek naar methoden en tools die dit inzicht geven en beslissingen faciliteren. Tot op heden is de ultieme methode of tool nog niet gevonden. Bestaande instrumenten stuiten op veel bezwaren; ze zijn onvoldoende valide, betrouwbaar, herkenbaar en vergroten de administratieve last.

Agenda

meer

De zorgkosten in Nederland blijven stijgen. Op de afdeling Reumatologie van ziekenhuis Bernhoven is de invloed van twee innovaties op de zorgkosten bestudeerd. Het gebruik van Reumanet, een computerapplicatie voor zelfmanagement en zelfmonitoring, blijkt het aantal polikliniekbezoeken te verminderen zonder dat de kwaliteit van de zorg afneemt. Wieland Müskens MSc. verdedigt zijn proefschrift over dit onderwerp op donderdag 17 juni 2021 vanaf 12:30 u in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.

‘Minder bureaucratie’ en ‘meer preventie’ zijn populaire beleidsstrategieën om de zorg betaalbaar te houden, maar dit beleid komt onvoldoende van de grond. In zijn proefschrift 'Reducing paper and sugar for fiscally sustainable healthcare systems' onderzocht Luc Hagenaars, MSc hoe dit komt. Op 25 juni 2021 om 10.30 u precies verdedigt Luc Hagenaars zijn proefschrift in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. P.P.T. Jeurissen en prof. dr. N.S. Klazinga.