Nieuws

 • (29-04-2019)

  Therapietrouw

  Op donderdag 4 april jl. vond het jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen plaats in de Beurs van Berlage. Prof. dr. Marijn de Bruin van IQ healthcare was voorzitter en spreker in de sessie ‘Therapietrouw ondersteunen: van evidence naar praktijk’. Hij presenteerde de wetenschappelijke stand van zaken en zette de uitdaging rondom het vertalen van deze evidentie naar de praktijk uiteen. Vervolgens werd deze problematiek vanuit drie perspectieven belicht door verschillende sprekers.
 • (26-04-2019)

  Subsidie voor opschaling en uitbreiding van ‘Doen of laten?’

  Het NFU programma ‘Doen of Laten?’ dat zorgverleners bewust maakt van de zorg die wèl en zorg die géén waarde toevoegt voor patiënten, kreeg onlangs een vervolgsubsidie van 3 miljoen uit het Citrienfonds voor de periode 2019-2022. Met deze subsidie worden succesvolle projecten uit de eerste programmaperiode opgeschaald, meer zorgverleners betrokken en kan in 2019 gestart worden met nieuwe projecten.
 • (16-04-2019)

  Tijn Kool bij Radio EenVandaag

  Op maandag 15 april was Tijn Kool te gast bij Radio EenVandaag, waar hij inging op de stelling dat de helft van handelingen in ziekenhuizen geen bewezen nut zou hebben.
 • Afbeelding Hester oratie.jpg
  (26-03-2019)

  Oratie Hester Vermeulen ‘Beter laten, beter maken, beter doen’

  Op vrijdag 1 maart jl. gaf Hester Vermeulen haar oratie in een overvolle Aula van de Radboud Universiteit. De leerstoel Verplegingswetenschap met de naam ‘Excellence in nursing’ levert een bijdrage aan excellente essentiële zorg voor patiënten en hun familie en professionalisering en academisering van de verpleegkunde. In haar oratie legde ze het accent op de mensen en organisaties met wie en welke organisaties de leerstoel samenwerkt aan onderzoek, onderwijs en praktijk.
 • afbeeling PWS.png
  (26-03-2019)

  Een digitaal expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen:

  Met de komst van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ) werden ontwikkelingen rond expertisecentra voor zeldzame aandoeningen bespoedigd. De lancering van het masterplan voor een Nederlands expertisecentrum Prader-Willi syndroom (2013) door IQ healthcare, werd deels ingehaald door deze ontwikkelingen. Het masterplan beschreef echter tevens een leidraad voor de ontwikkeling van een digitaal kennisplatform. Met deze leidraad werd dit digitale kennisplatform in 2016 gerealiseerd.
 • (25-03-2019)

  Wereldwijd eerste Mensgerichte Zorg Persoons-Award uitgereikt aan Jan Kremer

  Jan Kremer ontving de award voor zijn prestaties als zorgprofessional, onderzoeker, docent en nationaal beleidsmaker en voor al het werk dat hij levert voor betere zorg, in partnerschap met de patiënt of cliënt.
 • (25-03-2019)

  EU subsidie voor PATSAFE project

  Het EU Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme heeft onlangs het projectvoorstel “Developing the University of Tartu to a well-networked PATient SAFEty research center in Estonia” gehonoreerd.
 • (19-03-2019)

  Onderzoek naar gebruik van Vektisdata voor toezicht door IGJ

  Databases zoals die van de zorgverzekeraars, Vektis, kunnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) helpen bij het risicotoezicht op vrijgevestigde beroepsbeoefenaren. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van IQ healthcare van het Radboudumc en het Amsterdam Public Health research institute. De onderzoekers hebben drie indicatoren geselecteerd die iets zeggen over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Voor deze indicatoren is gekeken hoe huisartsenpraktijken daarop scoorden.
 • Afbeelding moreel beraad.jpg
  (13-03-2019)

  Klinische ethiek Radboudumc krijgt predicaat ‘Beste practice’ van JCI

  Het Radboudumc heeft het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.
 • (13-03-2019)

  Uitrol Coach2Move in VS

  Prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en Dr. Thomas Hoogeboom brachten onlangs een bezoek aan de School of Medicine van de University of Utah in de Verenigde Staten. Onderzoekers aan de University of Utah willen de kosteneffectieve, persoonsgerichte fysiotherapie aanpak (Coach2Move) aanpassen naar het Amerikaanse zorgsysteem en hebben hiervoor een subsidie verworven van 800.000 US dollar.
 • Afbeelding bij Coach2move subsidie.jpg
  (06-02-2019)

  Subsidie omzetten Coach2Move naar Amerikaans zorgsysteem

  Samen met de University van Utah vertalen prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en dr. Thomas Hoogeboom het kosteneffectieve, persoonsgerichte fysiotherapieprogramma Coach2Move naar het Amerikaanse zorgsysteem. Hiervoor hebben ze een subsidie ontvangen van de Agency for Healthcare Research and Quality. De grootste uitdaging in dit project zal waarschijnlijk liggen in de complexe inrichting van het Amerikaanse zorgsysteem alsook de inactiverend gebouwde Amerikaanse omgeving (weinig tot geen fietspaden of winkels/familie op loopafstand).
 • (24-01-2019)

  Patiënt heeft belangrijke rol in terugdringen van niet-gepaste zorg

  Het nationale onderzoeksprogramma 'Doen of laten', gecoördineerd door de universitair medische centra (umc’s) laat zien dat het mogelijk is om op verantwoorde wijze niet-gepaste zorg terug te dringen. Door gemotiveerde zorgverleners én geïnformeerde patiënten kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden en de kosten met vele miljoenen euro’s worden verlaagd. Tijdens de slotconferentie op 25 januari 2019 worden de resultaten van dit programma gepresenteerd.
 • (14-01-2019)

  Onderzoek naar gebruik van textmining door IGJ

  Automatische tekstanalysetechnieken (textmining) bieden de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de mogelijkheid om klachten die bij haar binnenkomen te doorzoeken. Zo kan zij eventuele trends en patronen vinden die meer inzicht geven in de aard en de relevantie van de klachten.
 • (15-11-2018)

  Terugblik symposium 'Better care, network care?' 2 november

  Op 2 november organiseerde IQ healthcare binnen het verband van het Radboud Institute for Health Sciences het symposium 'Better care, network care?' over adequate netwerkzorg.
 • Graff Maud 1 verkleind.jpg
  (06-09-2018)

  Maud Graff, Nederlands eerste bijzonder hoogleraar Ergotherapie

  Maud Graff is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ergotherapie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. De leerstoel - de eerste in Nederland - wordt gefinancierd door Ergotherapie Nederland.
 • N-of-1 Design.png
  (09-07-2018)

  Opstartsubsidie voor innovatieve benadering om wetenschap en zorgpraktijk te verweven

  Dagelijks ondergaan miljoenen unieke mensen behandelingen waarvan de werking alleen wetenschappelijk is aangetoond voor de gemiddelde mens. En niet zomaar de gemiddelde mens, veelal de relatief gezonde, jonge blanke man. De gedachte dat ‘bewezen’ zorg automatisch de beste zorg is voor iedere persoon in de behandelkamer, gaat dus niet altijd op. Liever zouden we voor iedere persoon die zorg geniet, willen weten of dit ook daadwerkelijk zinvol is. Mogelijk biedt de N-of-1 trial soelaas.
 • (05-07-2018)

  Subsidie voor betere gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

  ClaudicatioNet, IQ healthcare en Harteraad ontvangen ruim een half miljoen euro subsidie van het Zorginstituut Nederland voor het project ‘Individuele prognostische profielen voor gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden’.
 • (26-06-2018)

  Werkwijze calamiteitentoezicht aan vernieuwing toe

  De wijze waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) toezicht houdt op calamiteiten heeft bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Tegelijkertijd is een risico van de huidige werkwijze dat de calamiteitenrapportage als een soort eindstation wordt gezien, terwijl de inspectie het leren van calamiteiten nadrukkelijk als doel van het toezicht heeft benoemd. Dat concluderen ESHPM, NIVEL en IQ healthcare in de Kennissynthese Calamiteitentoezicht, een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de IGJ.
 • (21-06-2018)

  Rapport Knelpunten en oplossingen in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen

  In opdracht van het Zorginstituut Nederland is een inventarisatie uitgevoerd van knelpunten en oplossingen in de zorg voor kwetsbare ouderen.
 • Fotocollage.png
  (29-05-2018)

  Verslag Celsus conferentie 2018

  Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. Als start werd de animatie ‘Betaalbare zorg’ getoond. Marit Tanke belichtte in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen uit vijf jaar kennisontwikkeling rondom betaalbaarheid van de zorg en DG curatieve zorg Bas van der Dungen nam namens minister Bruins nam de boekenreeks over betaalbare zorg in ontvangst.
 • (05-02-2018)

  Kamerbrief minister VWS over rapport International Health Policy Survey 2017

  Minister De Jonge informeert de Tweede kamer over het IQ healthcare rapport 'International Health Policy Survey 2017'
 • (09-11-2017)

  Onderzoek legt behoefte aan duidelijke informatie over infectiepreventiemaatregelen bloot

  Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden (75%) heeft in het werk te maken met patiënten die een zorginfectie oplopen. Zorgprofessionals zien vooral problemen bij de uitvoering van infectiepreventiemaatregelen. Dit blijkt uit een onderzoek van IQ healthcare en het NIVEL op verzoek van V&VN. 914 deelnemers van het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL vulden een vragenlijst in: 685 hiervan hebben in hun dagelijks werk te maken met zorginfecties.
 • (09-11-2017)

  Veel verpleegkundigen en verzorgenden zien problemen met gebruik medicijnen

  Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden (85%) heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken. Zij zien vooral problemen bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL, IQ healthcare en V&VN. 914 deelnemers van het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL vulden een vragenlijst in: 774 hiervan hebben in hun werk te maken met medicatieontrouw.
 • (29-06-2017)

  Wat kan een verpleegkundige beter laten? Stoppen onnodige zorg bespaart leed en geld

  Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Wanneer verpleegkundigen zouden ophouden met deze handelingen is veel leed, geld en tijd te besparen
 • (28-06-2017)

  Discussie over RVS advies

  Evidence-based practice als basis voor goede zorg is een illusie, zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het vorige week verschenen advies aan de minister van Volksgezondheid. Dit advies van de RVS heeft veel reacties opgeroepen. Volgens Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap bij IQ healthcare, is Evidence Based Practice juíst patiëntgericht.
 • (27-06-2017)

  Invloed zorgverzekeraars op voorschrijfbeleid beperkt

  Medische behandelaars hebben een grote vrijheid in het voorschrijven van geneesmiddelen. Tegelijkertijd zien dokters, apothekers en anderen in de zorg dat zorgverzekeraars via beleidsmaatregelen indirect invloed uitoefenen op het voorschrijfbeleid van artsen en afleverbeleid van apothekers. Omdat verzekeraars in hun gevoerde beleid veelal meer oog hebben voor de prijs dan de kwaliteit kan dat tot knelpunten leiden.
 • (26-06-2017)

  Meer verpleegkundig specialisten, minder werkbelasting

  Een team met twee verpleegkundig specialisten en twee huisartsen kan in het weekend overdag op de huisartsenpost alle zorgvragen van patiënten behandelen. De inzet van meer verpleegkundig specialisten in een team zorgt voor minder werkbelasting van huisartsen.
 • (23-06-2017)

  Patiënten hebben hoge waardering voor physician assistant

  Patiënten waarderen de zorg van de physician assistant met een 8,4. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van Radboudumc IQ healthcare en Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) dat deze week is verschenen.
 • (23-06-2017)

  Thomas Vijn in BNR Zorgdebat 20 juni

  Op 20 juni nam Thomas Vijn, onderzoeker bij IQ healthcare, deel aan het BNR Zorgdebat 'De toekomst van de arts: Tech-specialist of lifestyle coach?'
 • Thomas_Vijn.jpg
  (31-05-2017)

  Thomas Vijn te gast bij het BNR zorgdebat

  Op dinsdag 20 juni a.s. van 19:30-20:30 uur is Thomas Vijn te gast bij het BNR Zorgdebat met als titel "De toekomst van de arts: Tech-specialist of lifestyle coach?". Vijn is uitgenodigd als onderzoeker van het project "Welearn", een innovatief educatief programma voor patiënten, studenten en zorgprofessionals ...
 • (28-11-2016)

  'Beter niet doen’ lijst volop in de media

  Veel aandacht in de media voor de ‘Beter niet doen’ lijst die in het kader van het NFU-programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg is ontwikkeld. Het onderzoek is onder leiding van IQ healthcare uitgevoerd.
 • Jeurissen P.png
  (07-11-2016)

  Patrick Jeurissen bij BNR Radio

  Maandagavond 7 november is Patrick Jeurissen, bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg, te gast bij BNR Nieuwsradio.
 • Jeurissen P.jpg
  (01-06-2016)

  Inaugurele rede prof. dr. Patrick Jeurissen

  Op 1 juni 2016 sprak Patrick Jeurissen zijn oratie uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’. Hij besprak daarin het vraagstuk van de betaalbaarheid van onze zorg en wat nodig is voor duurzame oplossingen op de lange termijn.
 • (25-11-2015)

  Klachten en diagnoses van Patiënten op spoedposten in Nederland

  een vergelijkende studie van geïntegreerde Spoedeisende hulpen(SEH) en huisartsenposten(HAP’s).
 • (25-11-2015)

  Factoren van invloed op het zorggebruik in verschillende zorgsystemen

  Een internationale analyse van patiëntengegevens van 34 landen - In dit internationale onderzoek hebben we gekeken naar de geneigdheid van mensen om zorg te zoeken bij ernstige en minder ernstige klachten. We hebben gekeken of dit verschilt tussen landen, waar dit door beïnvloed wordt en of het leidt tot meer zorggebruik.
 • (25-11-2015)

  Eenduidige visie op palliatieve zorg bij dementie ontbreekt

  De identificatie van de palliatieve fase bij mensen met dementie in 6 landen