Meer betrokkenheid van patiënten in het ontslagproces leidt tot betere nazorg  

Onlangs publiceerden Güven Alarslan, Renate Kieft, Rosa Mennes en Maud Heinen een artikel in the Journal of Advanced Nursing over hun onderzoek naar de patiëntervaring en -betrokkenheid gedurende het ontslagproces van ziekenhuis naar huis, waarbij wijkverpleging wordt opgestart. In deze multiple case studie hebben de auteurs zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie 7 mensen geobserveerd en geïnterviewd bij ontslag en intakegesprek. Auteurs Mennes en Heinen zijn als onderzoekers verbonden aan IQ Health.

 Uit het artikel komt naar voren dat patiëntparticipatie in het transitieproces van ziekenhuis naar nazorg kan worden verbeterd. Dit onderzoek geeft aan dat onveilige situaties voorkomen kunnen worden door betrokkenheid van de patiënt en een duidelijk beeld van de rol en verantwoordelijkheden van patiënten, familie en zorgverleners.

 Het artikel benadrukt dat patiënten en families erkend moeten worden als sleutelfiguren in het overdrachtsproces en geeft richting aan zorgprofessionals over hoe ze de betrokkenheid bij het overdrachtsproces kunnen vergroten, door patiënten actief uit te nodigen om deel te nemen aan het overdrachtsproces.

Lees hier het artikel: Patients involvement in the discharge process from hospital to home: A patient's journey - PubMed (nih.gov)