Publicaties

 • Belangrijke factoren voor nationale implementatie van uniforme verslaglegging in de pathologie: perspectief van MDO-leden

  Uniforme verslaglegging verbetert de kwaliteit van de verslaglegging van de diagnostiek bij kanker. Het gebruik van de beschikbare protocollen, ontwikkeld door stichting PALGA, voor uniforme verslaglegging door pathologen is momenteel suboptimaal en er is veel variatie tussen pathologen en pathologielaboratoria onderling.
 • Primaire preventie van eierstokkanker: een keuzehulp voor eileiderverwijdering

  Er is een keuzehulp ontwikkeld voor vrouwen die een operatie in de buik ondergaan of een sterilisatie krijgen en geen kinderwens meer hebben. De keuzehulp ondersteunt hen bij het maken van de keuze voor het wel of niet weghalen van de eileiders tijdens de geplande operatie of sterilisatie. Het weghalen van de eileiders verkleint namelijk de kans op eierstokkanker.
 • Protestantse steun voor de Nederlandse euthanasiepraktijk

  Volgens velen worden euthanasie en hulp bij zelfdoding vooral bepleit door seculiere denkers, terwijl christenen sceptisch lijken te zijn. In een recente publicatie van Theo Boer en Stef Groenewoud (IQ healthcare) concluderen de auteurs echter dat de Nederlandse euthanasiepraktijk - de meest liberale ter wereld - niet mogelijk zou zijn geweest zonder de steun van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
 • Inspectie kan textmining gebruiken om slechte kwaliteit op te sporen

  Onderzoekers van het Centre for Language and Speech Technology van de Radboud Universiteit en van IQ healthcare hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van textmining. In dit onderzoek zijn automatische tekstanalysetechnieken (textmining) toegepast om de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alle klachten te laten onderzoeken op signalen van slechte kwaliteit.
 • Perspectief oudere van invloed op therapietrouw

  Vanwege meervoudige chronische aandoeningen wordt het betekenisvol handelen van ouderen vaak belemmerd. Ergotherapeutische interventies kunnen bijdragen aan het behoud of verbeteren van dit handelen. Inzicht in hoe oudere personen hun handelen, sociale participatie en gezondheid ervaren, helpt om de ergotherapeutische aanpak op maat af te stemmen op de persoon.
 • Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

  In het tweede nummer van 2021 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) wordt in een aantal artikelen aandacht besteed aan de actualiteit van geïnformeerde toestemming. Toestemming geven en krijgen is meer dan een afweging van voor- en nadelen.
 • Grote variatie in niet-gepast gebruik van diagnostische testen  

  Een recent gepubliceerde systematische review van onderzoekers van IQ healthcare laat zien dat diagnostische testen vaak niet-gepast worden aangevraagd, en dat er veel variatie is in de omvang van niet-gepaste diagnostiek. Voorbeelden van niet-gepaste diagnostiek zijn het gebruik van beeldvorming bij ongecompliceerde lage rugpijn of het uitvoeren van preoperatieve testen bij patiënten zonder risico. De variatie kan worden verklaard door verschillen in gebruikte definities, methoden en studiepopulaties. Deze verschillen maken het vaak moeilijk om schattingen van (vergelijkbare) diagnostische testen met elkaar te vergelijken.
 • Familieparticipatie op de IC

  Nu dingen weer langzaamaan normaal worden, zien we gelukkig ook dat familieleden hun kritiek zieke naaste te kunnen steunen op de intensive care. Wist u dat familieleden in het Radboudumc mogen ondersteunen bij sommige zorgtaken? In dit kwalitatieve onderzoek onderzochten de onderzoekers de mogelijke rol van familieparticipatie tijdens het stimuleren van fysieke activiteiten van de patiënt.
 • Werkomgeving, wat is dat precies?

  Zorgprofessionals brengen dagelijks veel tijd door in hun ‘werkomgeving’. Dit is de plek in het ziekenhuis waar je werk plaatsvindt. Maar een werkomgeving is zo veel meer dan dat. Zo zijn er je collega’s, leidinggevenden, taken, middelen en verwachtingen. Bekend is dat een positieve werkomgeving invloed heeft op de kwaliteit van zorg die zorgprofessionals kunnen leveren en op het aantrekken en behouden van voldoende personeel.
 • Een nieuwe beslishulp voor heupoperaties in patiënten met artrose

  Klinische criteria voor het uitvoeren van een heupoperatie bij patiënten met heupartrose zijn in de huidige praktijk niet eenduidig. Deze studie heeft geresulteerd in een beslishulp (algoritme) voor het uitvoeren van een heupoperatie in artrosepatiënten. De beslishulp dient ter ondersteuning van de klinische besluitvorming door artsen ten aanzien het indiceren van een heupoperatie. Het algoritme staat niet op zichzelf, maar zal onderdeel uitmaken van het gezamenlijk besluitvormingsgesprek met de patiënt waarin informatie over de voorkeuren van de patiënt en de sociale context meegewogen worden.
 • Adequaat verpleegkundig oordeel over bezetting is gouden standaard

  Verpleegkundigen spelen een essentiële rol in het leveren van patiëntenzorg op verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Het inzetten van voldoende verpleegkundig personeel is dan ook van groot belang. Bij het inzetten van verpleegkundig personeel worden beslissingen genomen over onder andere de formatie, de roosters en het toewijzen van flexibele diensten bij pieken en zieken. Dit zijn complexe beslissingen die inzicht vereisen in de daadwerkelijke vraag naar verpleegkundig werk. Daarom zijn ziekenhuizen al sinds de jaren zeventig op zoek naar methoden en tools die dit inzicht geven en beslissingen faciliteren. Tot op heden is de ultieme methode of tool nog niet gevonden. Bestaande instrumenten stuiten op veel bezwaren; ze zijn onvoldoende valide, betrouwbaar, herkenbaar en vergroten de administratieve last.
 • Ontwikkeling van een PROM voor de dagelijkse zorg voor patiënten na een SAB

  Patient reported outcome measures (PROMs) worden steeds belangrijker in zorgprocessen. Ook voor patiënten die een subarachnoïdale bloeding (SAB - een bloeding uit een hersenaneurysma, red.) overleefden, kan een PROM een meerwaarde zijn. Tijdens vaak relatief korte afspraken in het ziekenhuis komen niet altijd alle klachten van patiënten ter sprake. Een vooraf ingevulde vragenlijst kan er voor zorgen dat deze klachten duidelijker voor het voetlicht komen.
 • Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (1-2021)

  In het eerste nummer van 2021 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) staan drie veel bediscussieerde thema’s met betrekking tot COVID-19 centraal: de rol van leeftijd bij selectie voor een opname op de intensive care, de ethische veerkracht van verpleegkundigen en het in rap tempo ontwikkelde en onderzochte vaccin tegen COVID-19.
 • Nederlandse Triage Standaard in de spoedzorg: betrouwbaar en valide standaard

  IQ healthcare heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij volwassenen. In een landelijk onderzoek werden 41 casussen met reële en veel voorkomende gezondheidsklachten beoordeeld door 102 ervaren triagisten van de 3 partners in de spoedzorgketen: Huisartsenpost (HAP), de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Spoedeisende Hulp (SEH).
 • Ziekenhuisopnames van ouderen vanaf de Spoedeisende Hulp zijn regelmatig vermijdbaar

  Onderzoek uitgevoerd in het Radboudumc en het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis (CWZ) laat zien dat bijna één op de vijf ziekenhuisopnames van oudere patiënten via de Spoedeisende Hulp (SEH) vermijdbaar is. Oorzaken voor deze vermijdbare opnames zijn te vinden op het niveau van de patiënt, de zorgverlener, en de organisatie en toegankelijkheid van zorg. Veel van deze oorzaken zijn goed aan te pakken met behulp van passende en bestaande interventies.
 • Het leren van gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk

  Het belang van gezamenlijke besluitvorming voor de gezondheidszorg staat nauwelijks meer ter discussie. Het vergt van artsen nieuwe kennis en vaardigheden om dit goed in de praktijk te brengen. Hoe leren artsen dit? Dat was de focus van een kwalitatieve studie onder patiënten, familieleden, coassistenten, arts-assistenten en ervaren artsen uit twee domeinen: de intensive care en de voortplantingsgeneeskunde.
 • Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

  Het vierde nummer van 2020 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is uitgekomen. Dit nummer is een themanummer gebaseerd op de bijdragen aan het congres “Dokters ziek van controle?”, georganiseerd door de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG). De lezingen in dit congres belichtten het thema controle en regeldruk in de gezondheidszorg van verschillende kanten.
 • Belangrijke factoren voor de-implementatie van niet-gepaste zorg

  Het verminderen van niet-gepaste zorg, zogenoemd d eimplementatie, is een relevant en uitdagend onderwerp. In een recent verschenen systematische review wordt inzicht gegeven in de reeks factoren die het potentiële succes van de-implementatiestrategieën beïnvloeden.
 • Effecten van transmuraal zorgpad palliatieve zorg

  In de regio Westelijke Mijnstreek, Limburg, onderzochten de Academische werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg en IQ healthcare de effecten van een innovatief zorgpad voor palliatieve zorg. Er werd een multidisciplinaire interventie ontwikkeld, waarbij palliatieve patiënten vroegtijdig geïdentificeerd werden.
 • Ouderen en ongeneeslijke kanker

  Als mensen ouder dan 70 kanker krijgen, heeft dat andere consequenties dan voor jongere patiënten. Onder andere hun positie in het leven is vaak anders dan dat van jongeren. Voor persoonsgerichte zorg is het zinvol om inzicht te krijgen in wat ouderen beweegt wanneer zij ziek zijn. Dit artikel laat zien welke perspectieven centraal staan voor patiënten en hoe zorgprofessionals daar doorgaans mee omgaan.
 • Consortium ontwikkelt tool om kwaliteit van oefentherapie te bepalen

  Mensen die hun vermogen verliezen om met fysieke en sociale uitdagingen om te gaan, kunnen baat hebben bij oefentherapie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut. Het is dan wel een voorwaarde dat het oefenprogramma van voldoende kwaliteit is. Dat geldt niet alleen in de praktijk, maar ook in de wetenschap.
 • TGE

  Het derde nummer van 2020 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. Hoe kijken we vanuit de medische ethiek naar het begrip ‘samen’, zoals het gebruikt wordt in “Alleen samen krijgen we corona onder controle”? Dit nummer biedt een aantal artikelen die vanuit verschillende invalshoeken aanzetten tot nadenken hierover.
 • Suboptimale cardio-oncologische zorg en aanzienlijke verschillen tussen ziekenhuizen

  In deze studie is de cardiologische zorg in borstkankerpatiënten in kaart gebracht en is bekeken of er verschillen tussen ziekenhuizen zijn. De resultaten laten zien dat borstkankerpatiënten die een cardiotoxische behandeling ontvangen, vaak geen adequate cardiologische monitoring krijgen. Daarnaast is gebleken dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen type ziekenhuizen en individuele ziekenhuizen in de mate waarin cardiologische monitoring wordt uitgevoerd.
 • De-implementatiestrategieën voor onnodig verpleegkundig handelen, een systematische review

  De ontwikkeling van richtlijnen voor verpleegkundigen is een actueel onderwerp en aandacht voor zowel implementatie als de-implementatie is daarmee noodzakelijk: we weten immers dat dit niet vanzelf gaat. Het doel van deze systematische review was het identificeren van effectieve strategieën voor de-implementatie van onnodig verpleegkundig handelen. Twintig van de zevenentwintig geïncludeerde studies betrof de de-implementatie van vrijheidsbeperkende maatregelen. Veertien studies lieten een reductie van het gebruik zien, dertien studies hadden een educatieve component. De gebruikte strategieën zijn echter te beperkt beschreven om conclusies te kunnen trekken.
 • TGE

  Het tweede nummer van 2020 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. In dit themanummer, getiteld ‘Ethiekondersteuning-zorgethische perspectieven’ aandacht voor zorgethisch reflecteren in de Nederlandse zorgpraktijk. Naast deze thema-artikelen gaat dit nummer ook in op de actuele situatie met betrekking tot COVID-19, met enkele artikelen over ethisch verantwoorde zorg in tijden van corona en ethische aspecten van medische triage.
 • Nederlandse huisartsen zien veel niet-gepaste zorg

  Tweederde van de Nederlandse huisartsen geeft aan dat niet-gepaste zorg regelmatig voorkomt. Belangrijke redenen zijn het behouden van een goede relatie met de patiënt en gebrek aan tijd. Huisartsen geven aan dat het informeren en scholen van patiënten en collega’s kan helpen bij het terugdringen van niet-gepaste zorg. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek door Tijn Kool en collega’s, gepubliceerd in BMJ open.
 • Zo zorg je in coronatijd voor je collega’s

  De huidige COVID-19-crisis leidt tot stress en angst bij zorgpersoneel. Uit ervaringen met eerdere, vergelijkbare, crises is een aanpak ontwikkeld waarmee leidinggevenden zorgverleners beter bestand maken tegen de hoge druk. Deze aanpak is vertaald naar een tweetal bruikbare overzichten hoe leidinggevenden ondersteuning kunnen bieden op de werkvloer.
 • Positieve hervormingen in de gezondheidszorg door corona

  Covid-19 opent mogelijkheden waar wegen van beleidsoplossingen, politiek en problemen samenkomen. Dit momentum moeten we benutten nu het kan, betogen de auteurs van een onlangs verschenen artikel in International Journal of Health Policy and Management.
 • Kansen en uitdagingen praktijkvariatieonderzoek

  Naast het beschrijven en signaleren van ongewenste variatie is het tijd voor de stap naar het verklaren en verminderen van ongewenste verschillen. In dit Perspective stellen wij nieuwe aangrijpingspunten voor praktijkvariatieonderzoek voor. De uitdagingen en kansen in toekomstig onderzoek zien wij met name op het gebied van de complexe interactie tussen netwerken, professionele autonomie, patiëntvoorkeuren en objectieve behandelcriteria.
 • Kwalitatief onderzoek naar de invloed van ziekenhuis- en omgevingsfactoren op het postoperatieve herstel van patiënten

  Het is alom bekend dat omgevingsfactoren (bijvoorbeeld inrichting, muziek, uitzicht en geur) van invloed zijn op het menselijk welzijn. De laatste jaren wordt binnen steeds meer sectoren duidelijk dat het optimaliseren van deze factoren zijn vruchten afwerpt in een professionele omgeving. Maar hoe is dat in het ziekenhuis?
 • Kwaliteit van leven bij negatieve druk therapie voor patiënten met slecht genezende wonden

  Eerder verscheen een kwantitatieve review over kwaliteit van leven bij patiënten met slecht genezende wonden die behandeld werden met negatieve druk of standaard wondzorg. Deze nieuwe en vrij unieke review belicht de ervaren kwaliteit van leven van deze patiënten vanuit kwalitatieve studies. Hieruit kwamen vier thema’s die van belang zijn: verminderde bewegingsvrijheid veroorzaakt door het apparaat, verminderd zelfbeeld, vermeerderde sociale en professionele afhankelijkheid en naarmate de behandeling voortduurde weer een gevoel van eigen controle.
 • Enorme variatie in antibiotische profylaxe en biopsietechniek bij prostaatbiopten in Nederland

  In een online vragenlijststudie onder Nederlandse urologen werd gevraagd welke methode(n) van prostaatbiopsie en welk antibiotisch profylaxeschema zij in hun ziekenhuis gebruiken. De resultaten lieten een grote variatie in praktijkpatronen zien, met name met betrekking tot antibiotische profylaxe. Urologen rapporteerden 23 verschillende empirische profylaxe schema’s met een duur die uiteenliep van een eenmalige dosis tot 5 dagen verlengde profylaxe. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in BMC Urology.
 • TGE

  Het eerste nummer van 2020 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. In dit nummer worden o.a. twee actuele medisch-ethische kwesties besproken: de nieuwe donorwet die op 1 juli van dit jaar van kracht wordt en de weerbarstig¬heid van de euthanasiepraktijk, n.a.v. de uitspraak in september 2019 over een specialist ouderengeneeskunde die een euthanasie uitvoerde bij een wilsonbekwame, oudere dame met ernstige dementie.
 • Belangrijke aanbevelingen voor een hoge kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorg

  Een multidisciplinair expert panel met zorgverleners en patiënten heeft een set van 11 aanbevelingen geselecteerd die belangrijk zijn voor een hoge kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorg. Deze set is de eerste stap richting het ontwikkelen van een meetinstrument waarmee in de toekomst het effect van verbeterstrategieën gemeten kan worden.
 • Zinnige zorg dreigt een utopie te worden!

  De Juiste Zorg op de Juiste Plek, het klinkt mooi en wordt door iedereen omarmd. Maar het Limburgse Afferden toont de tegenstrijdige praktijk: de verzekeraar financiert een project waarbij huisartsen minder doorverwijzen, maar eist van het ziekenhuis een hogere productie…
 • De uitkomsten van kwaliteitsverbeterprojecten door zorgprofessionals tijdens hun master opleiding

  Tijdens de NFU-master ‘Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg’ worden zorgprofessionals opgeleid tot leiders in het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Gedurende de tweejarige opleiding leiden professionals op hun eigen werkplek een verbeterproject.
 • Beter eten vóór een operatie door verpleegkundige voedingszorg

  Om herstel van een operatie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen moeten ondervoede patiënten vóór de operatie al in een betere voedingstoestand worden gebracht. Ondervoeding geeft namelijk een verhoogd risico op complicaties en een langere opnameduur. Voor de operatie komen patiënten op een verpleegkundig spreekuur. Tijdens dit polikliniekbezoek verlenen verpleegkundigen essentiële zorg, wat o.a. bestaat uit het in kaart brengen van de voedingstoestand (screening op ondervoeding). Uit eerder onderzoek bleek echter dat ondanks screening verpleegkundige voedingszorg beperkt ingezet wordt.
 • Onderzoek naar de leiderschapsontwikkeling van verpleegkundig specialisten

  Effectief leiderschap van zorgprofessionals is belangrijk voor hoge kwaliteit van zorg in een continu veranderende zorgomgeving. De verpleegkundig specialist heeft een ideale positie om de leiding te nemen in deze complexe context.
 • Een nieuw holistisch perspectief op dementie-onderzoek

  De Europese INTERDEM groep (Early detection and timely INTERvention in DEMentia) biedt in een Manifesto richting voor toekomstig dementie-onderzoek en daaraan gerelateerde praktijk. Het uitgangspunt is de erkenning van dementie als multifactorieel syndroom
 • Welke taken voeren Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten uit in ziekenhuizen?

  Bij de introductie van deze twee nieuwe beroepen werd vaak als bezwaar aangedragen dat het niet weer een nieuw beroep moest gaan worden waarvan de afgestudeerden alleen maar toegevoegde taken zouden gaan uitvoeren en het geen substitutie zou betreffen.
 • Laag vertrouwen in zorgverzekeraars in Nederland

  Met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 hebben verzekeraars de zware taak om met zorginstellingen en zorgverleners afspraken te maken over tarieven, volume en kwaliteit van de zorg. Uit onderzoek blijkt dat veel burgers weinig vertrouwen in de rol en het optreden van verzekeraars hebben.
 • Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek-4

  Zeg mij wat u eet, en ik zal u zeggen wie u bent. Zelf voor ons eten zorgen, alleen of samen met anderen eten, wel of niet aan tafel eten, het is een uiting van wie wij zijn of willen zijn. En het hangt samen met gezondheid en ziekte. Het vierde nummer van 2019 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek besteedt aandacht aan dit onderwerp en heeft daarom als thema: ‘Ik eet, dus ik ben’.
 • Beter herstel na een operatie door eHealth ondersteuning

  Patiënten gaan na een operatie steeds sneller naar huis. Rondom het ontslag wordt hun informatie aangeboden over pijnmanagement, wondzorg, oefeningen, complicaties, etc. Voor veel patiënten is deze informatie echter moeilijk te bevatten. In deze multicenter RCT hebben we patiënten na de plaatsing van een knieprothese voorzien van een app die hen dagelijks begeleidde. Zij scoorden daarna hoger op pijnmanagement, kwaliteit van leven, fysieke uitkomsten en tevredenheid.
 • TGE 3 - De ethiek van de autonomie van ouders met verslaving

  Het derde nummer van 2019 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. Dit nummer is een themanummer, getiteld ‘De ethiek van de autonomie van ouders met een verslaving’. Er heerst grote zorg om kinderen van ouders met een verslaving. De zorg voor deze gezinnen is zeer complex, en hulpverleners ervaren vaak ethische dilemma’s. De situatie van deze ouders en hun kinderen wordt vaak geduid in termen van 'botsende belangen', en dit kan leiden tot een verharding van het debat. De verschillende bijdragen in dit themanummer verkennen discussies en praktijken in deze zorgethische context.
 • Effectiviteit en veiligheid van manuele therapie bij zuigelingen en kinderen in kaart gebracht

  Deze systematische review geeft inzicht in de effectiviteit en veiligheid van manueel therapeutische technieken bij zuigelingen (<1 jaar) en kinderen (1-18 jaar) en laat zien dat spinale high-velocity, low-amplitude (HVLA)-manipulaties kunnen leiden tot ernstige complicaties. Daarentegen lijken mobilisaties een veilige behandeltechniek bij zuigelingen en kinderen/adolescenten, maar bewijslast voor de effectiviteit ontbreekt.
 • In 3 Goede Vragen naar een Goed Gesprek

  Het Radboudumc ging vijf jaar geleden, als één van de eerste proeftuinen in Nederland, aan de slag met de 3 Goede Vragen. Het evaluatieonderzoek verscheen recent in Health Expectations. In de praktijk bleken de 3 Goede Vragen voor patiënten drempels weg te nemen om te vragen te mogen stellen. Dit resulteerde niet direct tot meer Samen Beslissen, maar wel tot een Goed Gesprek.
 • Knelpunten in de palliatieve spoedzorg

  In opdracht van ZonMw verrichtte het Kennisnetwerk Spoedzorg van IQ healthcare in 2016/2017 een groot landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de palliatieve zorg door huisartsen in ANW-uren (ook wel: palliatieve spoedzorg).
 • Hoe persoonsgericht werken verpleegkundigen?

  Persoonsgerichtheid vormt de basis voor effectieve essentiële verpleegkundige zorg. Om te leren wat goed gaat en waar nog verbetering ligt op het gebied van een persoonsgerichte benadering zijn verpleegkundigen van drie afdelingen geobserveerd tijdens het verlenen van zorg. De resultaten laten zien hoe dit gebeurt en welke implicaties dit op de zorg heeft.
 • Internationale vergelijking van patiënten met de meeste zorgkosten

  In een recente publicatie in het medische toptijdschrift PLOS ONE heeft Marit Tanke samen met enkele collega’s van IQ healthcare en een groep internationale onderzoekers de uitgaven voor de ‘duurste’ en ‘ziekste’ patiënten in beeld gebracht. Naast Nederland, zijn Canada, de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Japan en Spanje onderzocht.
 • Leveren Zelfstandige Behandelcentra waardevolle zorg aan cataractpatiënten?

  Het totaal aantal Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) is sterk gegroeid. De vraag is of deze ontwikkeling bijdraagt aan het verbeteren van waardevolle zorg. Moeten we niet juist waakzaam hierover zijn? We weten immers te weinig hoe ZBCs presteren ten opzichte van ziekenhuizen. Om daar verandering in te brengen hebben de auteurs dit onderzocht door middel van declaratiedata.
 • Zorggebruik hoog bij patiënt met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase

  Patiënten met dikkedarmkanker of longkanker in de laatste levensfase maken in Nederland veel gebruik van intensieve ziekenhuiszorg. Dit kan duiden op overmatig gebruik van zorg, in het bijzonder spoedeisende hulp, intensive care en aantal CT-scans.
 • Implementatie van bewegingsprogramma’s bij kanker: knelpunten vanuit het perspectief van patiënten

  Voor een inventarisatie naar knelpunten en bevorderende factoren voor implementatie van bewegingsprogramma’s bij kanker zijn 34 patiënten geïnterviewd, via 4 focusgroep-interviews. Knelpunten en bevorderende factoren werden onderzocht binnen de 6 domeinen van het framework van Grol & Wensing. We vonden knelpunten op alle domeinen, met uitzondering van het sociale omgevingsdomein.
 • Geriatriescholing op de SEH: zinvol of niet?

  Net als in de rest van de wereld neemt in Nederland het aantal ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) toe. Veel van deze ouderen presenteren zich op de SEH met een combinatie van klachten (somatisch, psychisch, sociaal en functioneel), polyfarmacie en atypische klachten. Deze aspecten maken het voor SEH-artsen en verpleegkundigen vaak lastig om tijdig de juiste zorgvraag en -behandeling te bepalen.
 • Belang van patiëntdeelname in medisch onderzoek

  In de zomer van 2018 gaven celbiologe Alessandra Cambi en medisch ethicus Gert Olthuis een gezamenlijke lezing ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw Jopie Verhoeven als voorzitter van de Patiëntenadviesraad van het Radboudumc. Deze lezing leidde tot de publicatie van een artikel in Trends in Cell Biology.
 • Kwaliteitsverbetering bij IVF: Snijden artsen zichzelf in de vingers?

  Bij reageerbuisbevruchting gaat hoge kwaliteit gepaard met lage kosten: een hogere kans op zwangerschap vermindert het aantal pogingen, en ook het aantal declaraties per patiënt. Maar als klinieken hun omzet willen behouden, moeten ze meer nieuwe patiënten aantrekken en hun marktaandeel verhogen. Kiezen patiënten (of zorgverzekeraars) voldoende voor hoge kwaliteit? Of snijden artsen die de kwaliteit van zorg verhogen zichzelf in de vingers?
 • Hoe bereiken we verbetering en innovatie in de gezondheidszorg?

  Over verbetering en innovatie van de gezondheidszorg bestaan uiteenlopende opvattingen, die hun aanhangers gewoonlijk met grote stelligheid naar voren brengen. De feitelijke stand van de wetenschap op dit terrein noopt echter tot grote bescheidenheid. Ondanks een sterk gestegen belangstelling voor het onderwerp, is er nog weinig onderbouwde kennis over hoe verbetering bereikt kan worden. Recentelijk bespraken Michel Wensing en Richard Grol de uitdagingen in het wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteitsverbetering en implementatie van innovaties in de zorg.
 • TGE 2, 2019

  Het tweede nummer van 2019 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. In dit nummer aandacht voor moreel beraad in de praktijk van de zorg. De populariteit daarvan neemt in rap tempo toe.
 • Speciale editie Health Policy in het teken van het Nederlandse zorgstelsel anno 2019

  Deze speciale editie van Health Policy van maart 2019 staat geheel in het teken van het Nederlandse zorgsysteem. Het Nederlandse zorgstelsel is een interessante case study voor diegenen die geïnteresseerd zijn in grootschalige hervormingen, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in praktische, innovatieve en marktgerichte oplossingen. Patrick Jeurissen vertolkte in deze editie de rol van editor.
 • TGE

  Het eerste nummer van 2019 is uitgekomen van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. In dit nummer worden o.a. de morele opvattingen van het bredere publiek ten aanzien van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) bediscussieerd. Ook wordt de ‘moreel beladen’ praktijk van pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) in Nederland besproken.
 • Taakverschuiving in het verpleeghuis vraagt om een duidelijke visie

  Het groeiende aantal ouderen, met meer complexe aandoeningen, vraagt om innovatieve oplossingen om goede zorg te (blijven) bieden. Een van deze oplossingen ligt mogelijk in taakverschuiving, waarbij taken van artsen uitgevoerd worden door verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (VS’en) en physician assistants (PA’s).
 • Zelfmanagementondersteuning en de rol van de fysiotherapeut

  Persisterende musculoskeletale aandoeningen vormen een groot gezondheidsprobleem, hebben een substantiële impact op het welbevinden van mensen en brengen daarnaast hoge kosten met zich mee. Adequate zelfmanagementstrategieën zijn essentieel bij het omgaan met langdurige musculoskeletale klachten en fysiotherapeuten kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van effectief zelfmanagement bij hun patiënten.
 • Boekpresentatie Gezondheid Organiseren

  Op 6 februari jl. is het boek Gezondheid Organiseren. Leerboek voor verpleegkundigen van Hester Vermeulen en Miranda Laurant (redactie) gepresenteerd. Dit boek helpt verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich te nemen om echt gezondheid te organiseren. Ook een aantal andere collega’s van IQ healthcare hebben aan het boek meegewerkt, dat positief is ontvangen.
 • Zelfsturend leren of klassikaal leren aan de HAN-opleiding Fysiotherapie?

  In een recent verschenen artikel in BMC Medical Education werden twee onderwijsvormen in het hoger onderwijs vergeleken: self-directed learning (SDL) en het traditionele instruction based learning (IBL). In een niet-gerandomiseerde experimentele studie werden tweedejaars fysiotherapiestudenten een jaar lang gevolgd.
 • Veel huisartsen zijn beschikbaar voor palliatieve zorg tijdens anw-uren

  Onderzoekers van IQ healthcare ontdekten dat bijna tweederde (61%) van de huisartsen persoonlijk bereikbaar en beschikbaar is voor palliatieve zorg voor hun eigen patiënten in avond-, nacht- en weekenduren.
 • Een handleiding voor effectief beleid om zorguitgaven te beperken

  Hoe houden we de zorguitgaven in de hand? We hebben de wetenschappelijke literatuur doorzocht naar effectieve beleidsmaatregelen. De belangrijkste bevinding is dat de bewijslast van de meeste maatregelen afwezig of conflicterend is. Het best uitgevoerde onderzoek pleit voor competitie tussen actief inkopende verzekeraars, eigen betalingen, het gebruik van referentieprijzen en het sturen op generieke geneesmiddelen.
 • Over Macht, Gezondheid en Politiek

  Het vierde nummer van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 2018 is in december uitgekomen. In dit themanummer Macht, Gezondheid en Politiek laten verschillende auteurs hun licht schijnen op de verwevenheid van gezondheid en politiek, over de verantwoordelijkheid van de politiek ten aanzien van de gezondheid van burgers, over individuele verantwoordelijkheid en over de invloed van patiënten en zorgprofessionals in de gezondheidszorg.
 • Moreel beraad heeft vooral impact op zorgverleners

  Binnen het Radboudumc, maar ook in andere zorginstellingen, wordt ‘moreel beraad’ steeds gangbaarder. Onder leiding van een ethicus analyseren zorgverleners morele dilemma’s of vragen uit hun dagelijks werk.
 • Beweging meten in ziekenhuisomgeving lastig

  Activiteitenmeters helpen bij het meten en stimuleren van beweging bij patiënten tijdens een ziekenhuisopname. De HealthPatch® is een meter die naast beweging vitale waarden kan meten. Deze studie laat zien dat de HealthPatch® de hoeveelheid liggen valide en betrouwbaar te meet. De hoeveelheid zitten/staan en lopen wordt echter onvoldoende valide en betrouwbaar gemeten.
 • Ook marktconcentratie bij zelfstandige behandelcentra

  Al enige tijd is er aandacht voor de toenemende concentratie op de markt voor ziekenhuiszorg. Maar een steeds groter deel van de medisch-specialistische zorg vindt plaats in zelfstandige behandelcentra. Is er op deze markt dan ook sprake van marktconcentratie?
 • ‘Responsible care in times of antimicrobial resistance’

  Nederland kent strenge maatregelen gericht op dragers van resistente micro-organismen. Zo worden dragers geïsoleerd van andere patiënten verpleegd of geweerd van risicovolle activiteiten. De maatregelen zijn succesvol -de prevalentie van resistentie is laag in Nederland- maar hebben ook een keerzijde.
 • Voorschrijven van medicijnen door Physician Assistants

  Voorschrijven van medicijnen was tot voor kort een voorbehouden handeling en alleen artsen waren bevoegd om deze handeling uit te voeren. Inmiddels is de wetgeving veranderd en zijn ook Physician Assistants (en Verpleegkundig Specialisten) bevoegd om, zonder overleg met een arts, medicijnen voor te schrijven. In het artikel Bos et al (2018) worden de resultaten van een studie naar het voorschrijven van medicatie door een team met PAs én artsen vergeleken met een team van alleen artsen.
 • Return to play testen bij voetballers

  Om als sporter veilig te kunnen terugkeren na een voorste kruisbandruptuur, moet je aan de zogenaamde return to play criteria voldoen. Vaak worden deze testen in de fysiotherapiepraktijk uitgevoerd. In deze studie hebben we deze criteria getest na inspanning op het voetbalveld. Wat blijkt? De testomstandigheden hebben een significante invloed op de uitkomst van de testen in vergelijking met niet-geblesseerde voetballers. Mogelijk draagt het context-gericht testen bij aan het reduceren van het risico op een re-ruptuur.
 • Vaccinatieweigeraars: tegenverhalen nodig

  Vaccinatieweigeraars: tegenverhalen nodig Hoewel het vaccineren van kinderen voor veel ouders vanzelfsprekend is, daalt de vaccinatiegraad in Nederland. Vaak wordt dit gerelateerd aan een gebrek aan kennis bij ouders. Gert Olthuis, Jelle van Gurp en stagiaire Priscilla Hanssen van IQ healthcare analyseerden de manier waarop vaccineren geframed wordt in kranten en op internet. Ze schreven naar aanleiding van de resultaten een opinieartikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De kernboodschap: de verhalen die rondgaan over niet-vaccineren hebben tegenverhalen nodig vanuit de gezondheidszorg.
 • Herschikking van taken in de eerstelijnszorg

  Recent is een update van een Cochrane Review (2005) door Miranda Laurant et al. gepubliceerd in de Cochrane Library. Deze review wordt gezien als een ‘high impact review’. De review wordt veelvuldig gedownload en is onlangs ook in diverse keynote lezingen op het ICN APN/NP congres te Rotterdam benoemd als relevante review voor de positionering en profilering van verpleegkundigen in de gezondheidszorg.
 • TGE nu online

  Het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) wil de morele bezinning op actuele kwesties binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende benaderingen en levensbeschouwingen bevorderen, met artikelen op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur. Hoofdredacteur dr. Gert Olthuis en eindredacteur drs. Valesca Hulsman van TGE zijn beiden werkzaam bij IQ healthcare.
 • Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

  Het 3e nummer van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is nu uit. Met daarin aandacht voor het debat over het levenseinde: een analyse van een complexe casus van euthanasie bij vergevorderde dementie, en een kritische beschouwing van de regionale toetsingscommissies. Ook in dit nummer een interview met filosoof Jenny Slatman, hoogleraar Medical humanities aan de Universiteit van Tilburg.
 • Gebruik van de huisartsenpost door migranten

  Migranten maken relatief vaak gebruik van de huisartsenpost (HAP). Onderzoekers van IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde gingen na wat motieven en verwachtingen van migranten zijn om contact op te nemen met de HAP. Deze bleken vergelijkbaar met die van autochtonen, maar niet-westerse migranten willen vaker actie van de huisarts, zoals lichamelijk onderzoek of medicatie. Daarnaast ervaren migranten vaker problemen met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts.
 • Veiligere ziekenhuiszorg door interne audits?

  In de Nederlandse ziekenhuizen zijn interne audits geïmplementeerd om patiëntveiligheid te bewaken en te verbeteren. De vraag is of ziekenhuisbrede interne audits patiëntveiligheid verbeteren? Uit een effect- en procesevaluatiestudie blijkt dat interne audits geen effect hebben op (vermijdbare) zorggerelateerde schades bij patiënten, het teamklimaat onder zorgverleners en de patiëntveiligheidscultuur op klinische afdelingen. Het ervaren veiligheidsgevoel bij patiënten en medicatie- en informatieveiligheid op klinische afdelingen verbeterden significant. De korte implementatietijd, tijdrovende en arbeidsintensieve implementatie van verbeteracties en beperkte organisatorische ondersteuning (zoals onvoldoende personele capaciteit, tijd en ICT-ondersteuning) verklaarden voornamelijk de geobserveerde effecten.
 • Gevangen in het ziekenhuisbed

  Patiënten bewegen onvoldoende tijdens een ziekenhuisopname. Dit is een probleem omdat het ongewenste gevolgen heeft, zoals een onnodige afname van spierkracht en zelfstandig functioneren. Er zijn verschillende initiatieven waarmee patiënten geholpen worden meer te bewegen, maar deze hebben helaas maar een beperkte invloed. Mogelijk komt dit doordat bewegen in het ziekenhuis een complex probleem is, dat nog onvoldoende begrepen wordt. En een complex probleem vraagt een complexe oplossing…
 • Patiënten, studenten en professionals betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van interventies

  Het studieprotocol van de ontwikkeling en evaluatie van Welearn is onlangs gepubliceerd in BMC Health Services Research. Binnen dit project leren patiënten, studenten en professionals samen op een gelijkwaardige manier in een educatief programma.
 • Building a patient-centered and interprofessional training program with patients, students and care professionals

  Patiënten, studenten en professionals betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van interventies Het studieprotocol van de ontwikkeling en evaluatie van Welearn is onlangs gepubliceerd in BMC Health Services Research. Binnen dit project leren patiënten, studenten en professionals samen op een gelijkwaardige manier in een educatief programma.
 • Delen van interne auditresultaten verlaagt de toezichtlast

  In het kader van haar promotieonderzoek bij IQ healthcare heeft Mirelle Hanskamp-Sebregts onderzocht in hoeverre interne auditresultaten van ziekenhuizen gedeeld kunnen worden met externe toezichthouders en wat de randvoorwaarden hiervoor zijn. Dit onderwerp past in de landelijke ontwikkeling om de administratieve lasten voor zorgverleners te reduceren en is momenteel erg actueel.
 • Limit, Lean or listen: hoe stoppen we met onnodige zorg?

  Hoewel we streven naar passende zorg voor iedereen, wordt toch regelmatig onnodige zorg geleverd: zorg zonder toegevoegde waarde voor de patiënt. Er zijn verschillende soorten onnodige zorg, zoals routinematige hartecho’s bij patiënten zonder klachten, langdurig gebruik van kalmeringsmiddelen, of het doorbehandelen van een patiënt in de laatste levensfase die liever alleen pijnverlichting wil.
 • Tweede nummer Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE)

  In dit nummer (jaargang 28, nummer 2, 2018) speelt de dagelijkse werkelijkheid van patiënten in verschillende artikelen een rol.
 • Verpleegkundig Specialisten een waardevolle kracht voor de huisartsenzorg buiten kantooruren

  Het aantal patiënten dat de huisartsenpost/spoedpost bezoekt is de laatste jaren gestegen, waarmee de werkbelasting van huisartsen toeneemt. In onderzoek naar de inzet van verpleegkundig specialisten is gebleken dat zij, vergelijkbaar met huisartsen, zorg kunnen bieden aan patiënten die de post bezoeken. Zij worden gezien als waardevolle professionals.
 • Academisch werk voor verpleegkundigen nog onvoldoende gefaciliteerd

  De huidige heersende verpleegkundige cultuur in ziekenhuizen wordt gezien als een academische misfit, waardoor academisch opgeleide verpleegkundigen wegtrekken uit de praktijk. Dit is de stevige conclusie uit het onderzoek van Catharina van Oostveen en haar collega’s.
 • Juist antibioticagebruik: ‘wat’ en ‘hoe’ in ziekenhuizen

  Juist gebruik van antimicrobiële middelen is belangrijk om klinische uitkomsten te verbeteren, kosten te verminderen en resistentieontwikkeling tegen te gaan. Wat is echter ‘juist antibioticagebruik’ en hoe kunnen we ervoor zorgen dat antibiotica juist gebruikt worden in de dagelijkse praktijk? Om een antwoord te geven op beide vragen, vatten Marlies Hulscher en Jan Prins de wetenschappelijke literatuur hierover samen.
 • Tailored Implementation for Chronic Diseases project - Alle publicaties gebundeld

  Sinds kort zijn alle artikelen die zijn gepubliceerd binnen het Tailored Implementation for Chronic Diseases project (2011-2015),, kortweg TICD project gebundeld beschikbaar op Biomedcentral. Het doel van dit omvangrijke Europese programma was kennisontwikkeling over concepten en methoden in de ontwikkeling van interventies op maat voor patiënten met een chronische aandoening, ten einde de zorg voor die groepen patiënten te verbeteren.
 • De potentie van studentengedreven patiënteneducatie

  Individuele onderzoeken suggereerden het al, maar Thomas Vijn en collega’s laten met een scoping review zien dat het betrekken van studenten bij patiënteneducatie veel potentie heeft om de kwaliteit van zorg en het medisch onderwijs te verbeteren.
 • Effectieve verbetering van de patiëntenzorg

  Met deze titel is afgelopen week de nieuwe, geactualiseerde editie van ons boek over implementatie gepubliceerd. Hierin is een toegankelijk overzicht van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van implementatie te vinden. Het beantwoordt bijvoorbeeld de vraag hoe het komt dat veel waardevolle inzichten, hulpmiddelen, programma’s en best practices de weg naar de praktijk niet vinden. En andersom hoe het kan dat er soms werkwijzen gebruikt worden waarvan is aangetoond dat ze geen meerwaarde hebben voor patiënten of burgers.
 • Nederlandse huisartsenposten en spoedzorg inspiratiebron voor andere landen

  De positieve ervaringen met huisartsenposten en de spoedzorg in Nederland kunnen andere landen inspireren om te investeren in goede medische zorg buiten kantooruren. Dit schrijven Australische experts in een redactioneel commentaar van het Amerikaanse tijdschrift Annals of Internal Medicine naar aanleiding van een artikel van Marleen Smits en collega's van IQ healthcare, Radboudumc, gepubliceerd in hetzelfde blad.
 • Zelf-management van diabetes is voor velen een gezamenlijke opgave

  Patienten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, staan voor veel uitdagingen. Een kwalitatieve studie laat zien dat zij deze niet alleen individueel aangaan, maar ook samen met familie, vrienden en lokale organisaties. Zo bespreken zij medicatieveiligheid met anderen en ontvangen zij praktische hulp bij het innemen van medicijnen.
 • Taakherschikking in de ouderenzorg lijkt een neutraal of positief effect te hebben

  Het groeiende aantal ouderen vraagt om innovatieve oplossingen om deze groep goede zorg te (blijven) bieden. Een van de mogelijke oplossingen lijkt taakherschikking, waarbij taken van artsen uitgevoerd worden door andere professionals zoals verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (VS’en) en physician assistants (PA’s). Deze literatuurstudie geeft aanwijzingen dat met taakherschikking in de ouderenzorg de kwaliteit van zorg even goed is als de zorg van een arts, maar er is te weinig onderzoek naar gedaan om hier harde uitspraken over te doen.
 • Een innovatieve manier om de steekproefomvang te reduceren

  Bij het uitvoeren van studies kan het nodig zijn om twee verschillende eindpunten te gebruiken. Bijvoorbeeld om het multi-dimensionale concept van de interventie en de beoogde doelen adequaat weer te kunnen geven. In dit artikel laten we aan de hand van de Sociaal Fit studie zien hoe je bij gebruik van twee eindpunten op een innovatieve manier de steekproef kan berekenen en reduceren.
 • Minder verspilling in zorg en in de wetenschap

  Het tijdschrift Implementation Science roept in dit artikel op tot relevanter en beter onderzoek naar de invoering van innovaties in de gezondheidszorg. Bedoeld worden met name die innovaties waarvan de meerwaarde bewezen is. Verder streeft het tijdschrift, dat al een open access met open peer review strategie kent, nu ook naar open data. Op deze manier wil het tijdschrift bijdragen aan het verminderen van verspilling in de zorg en in de wetenschap.
 • Patiëntenreviews potentiële bron voor risico-identificatie patiëntveiligheid

  Drieëntwintig procent van de patiëntenreviews op patiëntwaarderingswebsite ZorgkaartNederland blijkt informatie te bevatten die relevant is voor detectie van patientveiligheidrisico’s in ziekenhuizen.
 • Doktersassistent mist soms hoogurgente hulpvraag

  Telefonische triage in de huisartsenpraktijk - het blijkt belangrijk assistenten te trainen in het herkennen van hoogurgente hulpvragen.
 • Risicomodel voorspelt snelheid van herstel na totale heupprothese

  Recent is een risicomodel ontwikkeld waarmee voorafgaand aan een totale heupprothese de snelheid van het lichamelijk herstel voorspeld kan worden.
 • Maatwerk in zelfmanagement ondersteuning

  SeMaS is een gevalideerd screeningsinstrument waarmee barrières voor zelfmanagement worden vastgesteld, zodat de begeleiding van de patiënt daarop afgestemd kan worden.