Publicaties

 • Vaccinatieweigeraars: tegenverhalen nodig

  Vaccinatieweigeraars: tegenverhalen nodig Hoewel het vaccineren van kinderen voor veel ouders vanzelfsprekend is, daalt de vaccinatiegraad in Nederland. Vaak wordt dit gerelateerd aan een gebrek aan kennis bij ouders. Gert Olthuis, Jelle van Gurp en stagiaire Priscilla Hanssen van IQ healthcare analyseerden de manier waarop vaccineren geframed wordt in kranten en op internet. Ze schreven naar aanleiding van de resultaten een opinieartikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De kernboodschap: de verhalen die rondgaan over niet-vaccineren hebben tegenverhalen nodig vanuit de gezondheidszorg.
 • Nieuw leerboek uit: Gezondheid Organiseren. Leerboek voor verpleegkundigen

  Dit boek, onder redactie van Miranda Laurant & Hester Vermeulen, geeft verpleegkundigen (in opleiding) inzicht in ontwikkelingen in de gezondheidszorg, waarbij verschuiving optreedt van een ziekte-georiënteerde zorg naar een gezondheid-georiënteerde zorg. Het gaat ook in op duurzame zorg en het verschuiven van taken en verantwoordelijkheid. Ook is er aandacht voor technologische innovaties in de zorg en het efficiënt inrichten van zorgprocessen. Het boek schetst de ontwikkelingen in de wettelijke en financiële kaders en de ethische dilemma’s die verpleegkundigen in hun dagelijkse werk ervaren.
 • Herschikking van taken in de eerstelijnszorg

  Recent is een update van een Cochrane Review (2005) door Miranda Laurant et al. gepubliceerd in de Cochrane Library. Deze review wordt gezien als een ‘high impact review’. De review wordt veelvuldig gedownload en is onlangs ook in diverse keynote lezingen op het ICN APN/NP congres te Rotterdam benoemd als relevante review voor de positionering en profilering van verpleegkundigen in de gezondheidszorg.
 • TGE nu online

  Het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) wil de morele bezinning op actuele kwesties binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende benaderingen en levensbeschouwingen bevorderen, met artikelen op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur. Hoofdredacteur dr. Gert Olthuis en eindredacteur drs. Valesca Hulsman van TGE zijn beiden werkzaam bij IQ healthcare.
 • Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

  Het 3e nummer van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is nu uit. Met daarin aandacht voor het debat over het levenseinde: een analyse van een complexe casus van euthanasie bij vergevorderde dementie, en een kritische beschouwing van de regionale toetsingscommissies. Ook in dit nummer een interview met filosoof Jenny Slatman, hoogleraar Medical humanities aan de Universiteit van Tilburg.
 • Gebruik van de huisartsenpost door migranten

  Migranten maken relatief vaak gebruik van de huisartsenpost (HAP). Onderzoekers van IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde gingen na wat motieven en verwachtingen van migranten zijn om contact op te nemen met de HAP. Deze bleken vergelijkbaar met die van autochtonen, maar niet-westerse migranten willen vaker actie van de huisarts, zoals lichamelijk onderzoek of medicatie. Daarnaast ervaren migranten vaker problemen met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts.
 • Veiligere ziekenhuiszorg door interne audits?

  In de Nederlandse ziekenhuizen zijn interne audits geïmplementeerd om patiëntveiligheid te bewaken en te verbeteren. De vraag is of ziekenhuisbrede interne audits patiëntveiligheid verbeteren? Uit een effect- en procesevaluatiestudie blijkt dat interne audits geen effect hebben op (vermijdbare) zorggerelateerde schades bij patiënten, het teamklimaat onder zorgverleners en de patiëntveiligheidscultuur op klinische afdelingen. Het ervaren veiligheidsgevoel bij patiënten en medicatie- en informatieveiligheid op klinische afdelingen verbeterden significant. De korte implementatietijd, tijdrovende en arbeidsintensieve implementatie van verbeteracties en beperkte organisatorische ondersteuning (zoals onvoldoende personele capaciteit, tijd en ICT-ondersteuning) verklaarden voornamelijk de geobserveerde effecten.
 • Gevangen in het ziekenhuisbed

  Patiënten bewegen onvoldoende tijdens een ziekenhuisopname. Dit is een probleem omdat het ongewenste gevolgen heeft, zoals een onnodige afname van spierkracht en zelfstandig functioneren. Er zijn verschillende initiatieven waarmee patiënten geholpen worden meer te bewegen, maar deze hebben helaas maar een beperkte invloed. Mogelijk komt dit doordat bewegen in het ziekenhuis een complex probleem is, dat nog onvoldoende begrepen wordt. En een complex probleem vraagt een complexe oplossing…
 • Patiënten, studenten en professionals betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van interventies

  Het studieprotocol van de ontwikkeling en evaluatie van Welearn is onlangs gepubliceerd in BMC Health Services Research. Binnen dit project leren patiënten, studenten en professionals samen op een gelijkwaardige manier in een educatief programma.
 • Building a patient-centered and interprofessional training program with patients, students and care professionals

  Patiënten, studenten en professionals betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van interventies Het studieprotocol van de ontwikkeling en evaluatie van Welearn is onlangs gepubliceerd in BMC Health Services Research. Binnen dit project leren patiënten, studenten en professionals samen op een gelijkwaardige manier in een educatief programma.
 • Delen van interne auditresultaten verlaagt de toezichtlast

  In het kader van haar promotieonderzoek bij IQ healthcare heeft Mirelle Hanskamp-Sebregts onderzocht in hoeverre interne auditresultaten van ziekenhuizen gedeeld kunnen worden met externe toezichthouders en wat de randvoorwaarden hiervoor zijn. Dit onderwerp past in de landelijke ontwikkeling om de administratieve lasten voor zorgverleners te reduceren en is momenteel erg actueel.
 • Limit, Lean or listen: hoe stoppen we met onnodige zorg?

  Hoewel we streven naar passende zorg voor iedereen, wordt toch regelmatig onnodige zorg geleverd: zorg zonder toegevoegde waarde voor de patiënt. Er zijn verschillende soorten onnodige zorg, zoals routinematige hartecho’s bij patiënten zonder klachten, langdurig gebruik van kalmeringsmiddelen, of het doorbehandelen van een patiënt in de laatste levensfase die liever alleen pijnverlichting wil.
 • Tweede nummer Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE)

  In dit nummer (jaargang 28, nummer 2, 2018) speelt de dagelijkse werkelijkheid van patiënten in verschillende artikelen een rol.
 • Essentiële verpleegkundige zorg, het meest geleverd het minst onderzocht

  Iedereen die zorg nodig heeft wil zich schoon, gevoed, veilig en gerespecteerd voelen. Verpleegkundigen zijn hierin essentieel. Hoewel elke verpleegkundige dagelijks essentiële zorg levert, is deze nog nauwelijks onderbouwd met goed wetenschappelijk onderzoek. Daarom startte in 2014 het nationaal onderzoeksproject Basic Care Revisited, een samenwerking tussen Radboudumc, UMCU en Universiteit Maastricht.
 • Activering en blootstelling aan pijn zinvol bij Complex regionaal pijnsyndroom

  Complex regionaal pijnsyndroom type 1 is een chronische invaliderende pijnaandoening die kan ontstaan na een kneuzing of fractuur in de ledematen. De gebruikelijke behandeling bestaat uit revalidatie op geleide van de pijn en het voorschrijven van pijnmedicatie. Pain exposure fysiotherapie daarentegen stimuleert het actief gebruik van het ledemaat ondanks de pijnklachten en door tevens af te zien van het gebruik van pijnmedicatie.
 • Verpleegkundig Specialisten een waardevolle kracht voor de huisartsenzorg buiten kantooruren

  Het aantal patiënten dat de huisartsenpost/spoedpost bezoekt is de laatste jaren gestegen, waarmee de werkbelasting van huisartsen toeneemt. In onderzoek naar de inzet van verpleegkundig specialisten is gebleken dat zij, vergelijkbaar met huisartsen, zorg kunnen bieden aan patiënten die de post bezoeken. Zij worden gezien als waardevolle professionals.
 • Academisch werk voor verpleegkundigen nog onvoldoende gefaciliteerd

  De huidige heersende verpleegkundige cultuur in ziekenhuizen wordt gezien als een academische misfit, waardoor academisch opgeleide verpleegkundigen wegtrekken uit de praktijk. Dit is de stevige conclusie uit het onderzoek van Catharina van Oostveen en haar collega’s.
 • Juist antibioticagebruik: ‘wat’ en ‘hoe’ in ziekenhuizen

  Juist gebruik van antimicrobiële middelen is belangrijk om klinische uitkomsten te verbeteren, kosten te verminderen en resistentieontwikkeling tegen te gaan. Wat is echter ‘juist antibioticagebruik’ en hoe kunnen we ervoor zorgen dat antibiotica juist gebruikt worden in de dagelijkse praktijk? Om een antwoord te geven op beide vragen, vatten Marlies Hulscher en Jan Prins de wetenschappelijke literatuur hierover samen.
 • Tailored Implementation for Chronic Diseases project - Alle publicaties gebundeld

  Sinds kort zijn alle artikelen die zijn gepubliceerd binnen het Tailored Implementation for Chronic Diseases project (2011-2015),, kortweg TICD project gebundeld beschikbaar op Biomedcentral. Het doel van dit omvangrijke Europese programma was kennisontwikkeling over concepten en methoden in de ontwikkeling van interventies op maat voor patiënten met een chronische aandoening, ten einde de zorg voor die groepen patiënten te verbeteren.
 • De potentie van studentengedreven patiënteneducatie

  Individuele onderzoeken suggereerden het al, maar Thomas Vijn en collega’s laten met een scoping review zien dat het betrekken van studenten bij patiënteneducatie veel potentie heeft om de kwaliteit van zorg en het medisch onderwijs te verbeteren.
 • Effectieve verbetering van de patiëntenzorg

  Met deze titel is afgelopen week de nieuwe, geactualiseerde editie van ons boek over implementatie gepubliceerd. Hierin is een toegankelijk overzicht van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van implementatie te vinden. Het beantwoordt bijvoorbeeld de vraag hoe het komt dat veel waardevolle inzichten, hulpmiddelen, programma’s en best practices de weg naar de praktijk niet vinden. En andersom hoe het kan dat er soms werkwijzen gebruikt worden waarvan is aangetoond dat ze geen meerwaarde hebben voor patiënten of burgers.
 • Nederlandse huisartsenposten en spoedzorg inspiratiebron voor andere landen

  De positieve ervaringen met huisartsenposten en de spoedzorg in Nederland kunnen andere landen inspireren om te investeren in goede medische zorg buiten kantooruren. Dit schrijven Australische experts in een redactioneel commentaar van het Amerikaanse tijdschrift Annals of Internal Medicine naar aanleiding van een artikel van Marleen Smits en collega's van IQ healthcare, Radboudumc, gepubliceerd in hetzelfde blad.
 • Zelf-management van diabetes is voor velen een gezamenlijke opgave

  Patienten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, staan voor veel uitdagingen. Een kwalitatieve studie laat zien dat zij deze niet alleen individueel aangaan, maar ook samen met familie, vrienden en lokale organisaties. Zo bespreken zij medicatieveiligheid met anderen en ontvangen zij praktische hulp bij het innemen van medicijnen.
 • Taakherschikking in de ouderenzorg lijkt een neutraal of positief effect te hebben

  Het groeiende aantal ouderen vraagt om innovatieve oplossingen om deze groep goede zorg te (blijven) bieden. Een van de mogelijke oplossingen lijkt taakherschikking, waarbij taken van artsen uitgevoerd worden door andere professionals zoals verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (VS’en) en physician assistants (PA’s). Deze literatuurstudie geeft aanwijzingen dat met taakherschikking in de ouderenzorg de kwaliteit van zorg even goed is als de zorg van een arts, maar er is te weinig onderzoek naar gedaan om hier harde uitspraken over te doen.
 • Een innovatieve manier om de steekproefomvang te reduceren

  Bij het uitvoeren van studies kan het nodig zijn om twee verschillende eindpunten te gebruiken. Bijvoorbeeld om het multi-dimensionale concept van de interventie en de beoogde doelen adequaat weer te kunnen geven. In dit artikel laten we aan de hand van de Sociaal Fit studie zien hoe je bij gebruik van twee eindpunten op een innovatieve manier de steekproef kan berekenen en reduceren.
 • Minder verspilling in zorg en in de wetenschap

  Het tijdschrift Implementation Science roept in dit artikel op tot relevanter en beter onderzoek naar de invoering van innovaties in de gezondheidszorg. Bedoeld worden met name die innovaties waarvan de meerwaarde bewezen is. Verder streeft het tijdschrift, dat al een open access met open peer review strategie kent, nu ook naar open data. Op deze manier wil het tijdschrift bijdragen aan het verminderen van verspilling in de zorg en in de wetenschap.
 • Patiëntenreviews potentiële bron voor risico-identificatie patiëntveiligheid

  Drieëntwintig procent van de patiëntenreviews op patiëntwaarderingswebsite ZorgkaartNederland blijkt informatie te bevatten die relevant is voor detectie van patientveiligheidrisico’s in ziekenhuizen.
 • Doktersassistent mist soms hoogurgente hulpvraag

  Telefonische triage in de huisartsenpraktijk - het blijkt belangrijk assistenten te trainen in het herkennen van hoogurgente hulpvragen.
 • Risicomodel voorspelt snelheid van herstel na totale heupprothese

  Recent is een risicomodel ontwikkeld waarmee voorafgaand aan een totale heupprothese de snelheid van het lichamelijk herstel voorspeld kan worden.
 • Maatwerk in zelfmanagement ondersteuning

  SeMaS is een gevalideerd screeningsinstrument waarmee barrières voor zelfmanagement worden vastgesteld, zodat de begeleiding van de patiënt daarop afgestemd kan worden.