Publicaties

 • Hoe geschikt is dossieronderzoek voor opsporen zorgschade?

  Systematisch literatuuronderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit Verbetering van de patiëntveiligheid door het meten, voorkómen en verminderen van zorggerelateerde schade is een uitdaging voor zorgverleners. Dossieronderzoek is de meest bestudeerde methode om het aantal gevallen van zorggerelateerde schade te bepalen en wordt internationaal geaccepteerd als gouden standaard hiervoor. Dit literatuuronderzoek laat echter zien dat dossieronderzoek hiervoor een onvolmaakte en beperkt geëvalueerde methode is.
 • Zelf-management van diabetes is voor velen een gezamenlijke opgave

  Patienten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, staan voor veel uitdagingen. Een kwalitatieve studie laat zien dat zij deze niet alleen individueel aangaan, maar ook samen met familie, vrienden en lokale organisaties. Zo bespreken zij medicatieveiligheid met anderen en ontvangen zij praktische hulp bij het innemen van medicijnen.
 • Taakherschikking in de ouderenzorg lijkt een neutraal of positief effect te hebben

  Het groeiende aantal ouderen vraagt om innovatieve oplossingen om deze groep goede zorg te (blijven) bieden. Een van de mogelijke oplossingen lijkt taakherschikking, waarbij taken van artsen uitgevoerd worden door andere professionals zoals verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (VS’en) en physician assistants (PA’s). Deze literatuurstudie geeft aanwijzingen dat met taakherschikking in de ouderenzorg de kwaliteit van zorg even goed is als de zorg van een arts, maar er is te weinig onderzoek naar gedaan om hier harde uitspraken over te doen.
 • Een innovatieve manier om de steekproefomvang te reduceren

  Bij het uitvoeren van studies kan het nodig zijn om twee verschillende eindpunten te gebruiken. Bijvoorbeeld om het multi-dimensionale concept van de interventie en de beoogde doelen adequaat weer te kunnen geven. In dit artikel laten we aan de hand van de Sociaal Fit studie zien hoe je bij gebruik van twee eindpunten op een innovatieve manier de steekproef kan berekenen en reduceren.
 • Minder verspilling in zorg en in de wetenschap

  Het tijdschrift Implementation Science roept in dit artikel op tot relevanter en beter onderzoek naar de invoering van innovaties in de gezondheidszorg. Bedoeld worden met name die innovaties waarvan de meerwaarde bewezen is. Verder streeft het tijdschrift, dat al een open access met open peer review strategie kent, nu ook naar open data. Op deze manier wil het tijdschrift bijdragen aan het verminderen van verspilling in de zorg en in de wetenschap.
 • Waarom willen huisartsen een VS of een PA?

  De verpleegkundige specialist (VS) en de physician assistant (PA) zijn beiden in toenemende mate aanwezig in ons zorglandschap. Beiden hebben de kennis en bevoegdheid om bepaalde taken van artsen over te nemen. Dat biedt ook kansen voor de huisartsenzorg. Dit onderzoek laat zien dat praktijken en huisartsenposten al ervaring opdoen met de inzet van VS en PA, maar dat de weg naar een goede skill mix in de eerste lijn nog ondersteuning behoeft.
 • Verbetering van CVRM in de huisartsenpraktijk – een programma op maat

  Praktijkondersteuners (POHs) hebben in de Nederlandse huisartsenpraktijk een belangrijke taak in de uitvoering van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Om het CVRM in de huisartsenpraktijk te verbeteren ontwikkelden onderzoekers van IQ healthcare een maatwerkprogramma dat zich richtte op de ondersteuning van de praktijkondersteuner bij de uitvoering van CVRM.
 • De effectiviteit van patiëntveiligheidsinterventies behoeft robuuster bewijs

  Wereldwijd is in ziekenhuizen het verbeteren van de patiëntveiligheid bij ziekenhuisopnames hoogste prioriteit, maar de incidentie van opnamegerelateerde gezondheidsschade neemt over de jaren heen niet of nauwelijks af. Dit onderzoek laat zien dat de wetenschappelijke onderbouwing van bewezen effectieve patiëntveiligheidsinterventies voor veel van deze interventies beperkt is of zelfs geheel ontbreekt.
 • Toename van positieve patiëntervaringen in de Nederlandse huisartsenzorg

  Trendanalyses laten een toename in positieve patiëntervaringen met de huisartsenzorg zien over de periode 2007-2012. Met name oudere mensen, mensen zonder chronische aandoeningen, mensen die de praktijk meer frequent bezoeken en mensen uit een solopraktijk hebben relatief betere ervaringen met de verleende zorg. De organisatorische veranderingen in de huisartsenzorg in diezelfde periode kunnen hiervoor een verklaring zijn, maar om dit te kunnen vaststellen is aanvullend onderzoek nodig.
 • Patiëntenreviews potentiële bron voor risico-identificatie patiëntveiligheid

  Drieëntwintig procent van de patiëntenreviews op patiëntwaarderingswebsite ZorgkaartNederland blijkt informatie te bevatten die relevant is voor detectie van patientveiligheidrisico’s in ziekenhuizen.
 • Doktersassistent mist soms hoogurgente hulpvraag

  Telefonische triage in de huisartsenpraktijk - het blijkt belangrijk assistenten te trainen in het herkennen van hoogurgente hulpvragen.
 • Risicomodel voorspelt snelheid van herstel na totale heupprothese

  Recent is een risicomodel ontwikkeld waarmee voorafgaand aan een totale heupprothese de snelheid van het lichamelijk herstel voorspeld kan worden.
 • Maatwerk in zelfmanagement ondersteuning

  SeMaS is een gevalideerd screeningsinstrument waarmee barrières voor zelfmanagement worden vastgesteld, zodat de begeleiding van de patiënt daarop afgestemd kan worden.